การเสนอประเด็นข่าวเชิงสืบสวนปี3เทอม1/54


ขอแจ้งรูปแบบการนำเสนอหัวข้อหรือประเด็นข่าวเชิงสืบสวน ดังนี้...

กลุ่มที่ ....... (ภาค.....)

รายชื่อสมาชิกภายในกลุ่ม

1. ชื่อ-สกุล รหัสนิสิต
2. ชื่อ-สกุล รหัสนิสิต
3. ชื่อ-สกุล รหัสนิสิต

ประเด็นที่ 1

เรื่อง .............................

ความสำคัญของปัญหาและเบาะแสเบื้องต้น

.....................................................................................................................................................................................................................................


สมมติฐาน........................................................................................................................................

แหล่งข่าวบุคคล ได้แก่
1. ................................
2. ...............................
3. ...............................
(4,5,6,...............)

แหล่งข่าวเอกสาร ได้แก่...
1. ...............................
2. ...............................
3. ...............................
(4,5,6,...............)

เคียงข่าว ได้แก่ .................................................

(ส่วนประเด็นข่าวอีก ๒ ประเด็นให้นำเสนอในรูปแบบเดียวกัน)

วิธีการส่งทางอีเมล์
๑. ใช้ชื่อ Subject ว่า topic-(ภาค)norm-(กลุ่ม)1
๒. พิมพ์ใส่ไฟล์ word โดยตั้งชื่อไฟล์เหมือนกับ subject
๓. อย่าลืม copy & paste ข้อความในไฟล์ลงที่ตัวอีเมล์ด้วย

ขอให้ส่งประเด็นข้างต้นภายในภายในวันเสาร์ที่ ๒ ก.ค.๒๕๕๓ เวลา ๒๓.๐๐ น.

สำหรับการจัดลำดับกลุ่มและเวลานัดหมายเพื่อนำเสนอของแต่ละกลุ่มจะแจ้งให้ทราบต่อไปในกระทู้นี้

  ตอบโดย : Chavarong [2011-06-27 23:49:21] mail not show 58.8.216.229

 ความคิดเห็น : 1

การแบ่งกลุ่มวิชาการรายงานข่าวขั้นสูง (Advanced News Reporting)
ภาคปกติ
กลุ่ม ๑

นางสาวพรพิมล ห้องศิลป์ รหัสประจำตัว 52020219
นางสาวธนวรรณ มุขพิมาย รหัสประจำตัว 52020981
นางสาวพรนภา โพธิ์พันธ์กุล รหัสประจำตัว 52020998
กลุ่ม ๒
นายโชควสุ พลโยธา รหัสประจำตัว 52020973
นางสาวสุภาวดี วงษ์วิลาศ รหัสประจำตัว 52021027
นางสาวมัลนิการ์ อวยสวัสดิ์ รหัสประจำตัว 52021011
กลุ่ม ๓
๑.นาย นิปุณ โตแจ้ง รหัสนิสิต 52020987
๒.นางสาว ชนนิกานต์ มุสิกฤกษ์ รหัสนิสิต 52020203
๓.นางสาว ณัฏฐ์ฤทัย ลีลาขจรจิต รหัสนิสิต 52020207
กลุ่ม ๔
1.นายพิพัฒน์ ด่านกลาง รหัสนิสิต 52021006
2.นางสาวปิยธิดา มนัสน้อม รหัสนิสิต 52020996
3.นางสาววณิชา ธีระเดชากุล รหัสนิสิต 52021016
กลุ่ม ๕
นาย ณัฐพัฒน์ การวิวัฒน์ 52020974
นาย ณัฐวัชร อมรเลิศพานิช 52020977
นาย ประสพโชค กองศิลป์ 52020995
กลุ่ม ๖
1. ชื่อ นางสาวอรวรรณ หมอยาดี รหัส 52020245
2. ชื่อ นางสาวปิยพรรณ อินทประสาท รหัส 52020455
3. ชื่อ นางสาวจีระนันท์ กาหลง รหัส 52020969
กลุ่ม ๗
1. ชื่อ นางสาวแคทลียา นิลไพโรจน์ รหัส 52020967
2. ชื่อ นางสาวจิราภรณ์ ทัศมาลี รหัส 52020968
3. ชื่อ นางสาวสาวิตรี นาคจันทร์ รหัส 51021912
กลุ่ม ๘
1.นาย พชร ป่าไลย์ 50120487 meen_nemesis@hotmail.com
2.นางสาวกมลรัตน์ เรือนงาม 52020961
3.พิชามญชุ์ นันทแสน 52021005
กลุ่ม ๙
1. ทิพาพร รุ่งโรจน์ ‎50120302
2. ชินพงศ์ มุ่งศิริ 52020972
3. กรรชัย สุนทรอนุรักษ์ 52020962

  ตอบโดย : Chavarong [2011-06-27 23:54:54] 58.8.216.229

 ความคิดเห็น : 2

ภาคพิเศษ
กลุ่ม ๑
1.นายณัฐวุติ เพราะสำเนียง รหัส 52520542
2.นายศรัณย์ ศรีวิลัย รหัส 52520566
3.นายสกล ผดุงพงศ์วัฒนา รหัส 52520569
กลุ่ม ๒
น.ส อัจฉริยา ขีระพะโย 52520148

น.ส พรรษนันท์ ช่างคิด 52520411

น.ส รัตติญา หนูเหลือง 52520420
กลุ่ม ๓
1. นางสาว ธัญชนก หุ่นลำภู รหัสนิสิต 52520399
2. นาย พชร เหลืองบริบูรณะ รหัสนิสิต 52520407
3 นางสาว ภูษิตาณัฏฐ์ อวยชัย รหัสนิสิต 52520418
กลุ่ม ๔
1. นางสาววรรณนิภา สุขรัตน์อมรกุล รหัสนิสิต 52520129
2. นางสาวอารยา คงแป้น รหัสนิสิต 52520151
3. นายพร้อมพงค์ คำพะแย รหัสนิสิต 52520554
กลุ่ม ๕
1. นางสาวอัชณีย์ เดชณรงค์ รหัสประจำตัว 52520149
2. นายฐปกรณ์ จันทร์ดี รหัสประจำตัว 52520385
3.นางสาวเอมธิกานต์ ทาวงค์มา รหัสประจำตัว 52520578
กลุ่ม ๖
1. นางสาวยุพาฝัน ประชุมทอง รหัสนิสิต 52520063

2. นางสาวศุทธินี ศิริมนูญ รหัสนิสิต 52520066

3. นางสาวปรีชญา ข้าวบ่อ รหัสนิสิต 52520403
กลุ่ม ๗
1.นางสาวสาลินี บำเพ็ญบุญ รหัสนิสิต 52520137

2.นายสุทธิพันธ์ จันทร์มณี รหัสนิสิต 52520140

3.นางสาวอัญมณี พงศ์สิฏานนท์ รหัสนิสิต 52520150
กลุ่ม ๘
1. นายธนากร กิตติวิมลพรรณ รหัสนิสิต 50421072
2. นางสาว จุฬาลักษณ์ อิทธิสุขนันท์ 52520381
3. นางสาว ณัฐธิดา ฐานะฤกษ์ 52520540
กลุ่ม ๙
1. นางสาวสุธิดา เล็กบรรจง 51622966
2. นางสาวอภิญญา พ่วงเพิ่ม 52520436
3. นางสาวสุณิสา เสริมชีพ 52520239
4. นางสาวสุคนธ์ทา อาดำ 52520430
กลุ่ม ๑๐
นางสาวนันทมน ฉันทภาค 52520116
นายราเชนทร์ บรรจงปั้น 52520421
นายปริทัศน์ บุพพัณหสมัย 52520550
นายวโรตม์ เรืองสุขศรี 52520563
กลุ่ม ๑๑
1.ชุษณะ ปานสมุทร 52520106
2.ณัฐพล ประคองสาย 52520107
3.ปริวัฒน์ พรหมผดุงชีพ 52520120

กลุ่ม ๑๒
1. นางสาวกฤติมา ชินณรงค์ รหัสนิสิต 52520099

2. นางสาวกมลชนก แพโต รหัสนิสิต 52520373

3. นางสาวชนิกา ทาบุญมา รหัสนิสิต 52520383

  ตอบโดย : Chavarong [2011-06-27 23:56:16] 58.8.216.229

 ความคิดเห็น : 3

นิสิตส่วนใหญ่ ส่งงานไม่ถูกต้อง ขอให้ส่งใหม่ โดยให้ดูตัวอย่างที่ถูกต้องด้านล่าง...

-----------------------------------------------------

From: Photchara Palai <meen_nemesis@hotmail.com>;
To: chavarong@yahoo.com
Cc: destiny_f7@hotmail.com; best_kaa@hotmail.com

Subject: topic-norm-8

Attached: topic-norm-8.doc (31KB)

----------------------------------------------------------------

กลุ่มที่ 8 (ภาคปกติ)

รายชื่อสมาชิกภายในกลุ่ม

1. นายพชร ป่าไลย์ 50120487

2. นางสาวกมลรัตน์ เรือนงาม 52020961

3. พิชามญชุ์ นันทแสน 52021005

ประเด็นที่ 1

เรื่อง การใช้บริการคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยบูรพา

ความสำคัญของปัญหาและเบาะแสเบื้องต้น

เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยบูรพามีการให้บริการ นิสิตสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่ทางมหาลัยจัดไว้ให้ได้ฟรี เพื่อใช้ในการหาข้อมูลหรือศึกษา และปฎิบัติงาน แต่มักมีการใช้ไปในทางที่ผิด เช่นการใช้ในการเล่นเกม แชต หรือแม้กระทั้งเข้าเว็บที่ไม่เหมาะสม จนทำให้นิสิตที่ต้องการใช้คอมพิวเตอร์เหล่านี้ ขาดโอกาสในการใช้ทำการศึกษาหาความรู้

สมมติฐาน

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเฝ้าห้องไม่ตรวจสอบการใช้งานของนิสิตที่มาใช้บริการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ในสำนักคอมพิวเตอร์ไม่ออกกฎในการใช้งานให้เข้มงวด

แหล่งข่าวบุคคล ได้แก่

1. นิสิต

2. เจ้าหน้าที่เฝ้าห้องที่ให้บริการ

3. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสำนักคอมพิวเตอร์

แหล่งข่าวเอกสาร ได้แก่

1. เอกสารการลงชื่อใช้บริการของนิสิต

2. เอกสารกฎการใช้บริการ

เคียงข่าว ได้แก่

คำร้องเรียนของนิสิตที่ไม่สามารถใช้บริการคอมพิวเตอร์ของทางมหาวิทยาลัยประเด็นที่ 2

เรื่อง งบประมาณการจัดไฟตกแต่งหน้ามหาวิทยาลัยบูรพา

ความสำคัญของปัญหาและเบาะแสเบื้องต้น

มหาวิทยาลัยบูรพามีการจัดไฟตกแต่งบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย มีหลายเทศกาล มีการจัดอย่างหรูหราสวยงาม ต้องใช้งบประมาณมาก

สมมติฐาน

มหาวิทยาลัยต้องใช้งบประมาณมากในการจัดทำ อาจไม่มีความจำเป็น มหาวิทยาลัยสามารถนำงบประมาณในส่วนนี้ไปใช้ในเรื่องที่จำเป็นมากกว่านี้

แหล่งข่าวบุคคล ได้แก่

1. นิสิต

2. ประชาชนที่พบเห็น

3. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดไฟ

4. ฝ่ายการเงิน

แหล่งข่าวเอกสาร ได้แก่

1. เอกสารงบประมาณ

เคียงข่าว ได้แก่

การใช้งบประมาณในเรื่องต่างๆประเด็นที่ 3

เรื่อง ที่จอดรถของคณะมนุษย์ฯ

ความสำคัญของปัญหาและเบาะแสเบื้องต้น

ที่จอดในคณะมนุษย์ฯ มหาวิทยาลัยบูรพา มีไม่พอต่อจำนวนรถที่ต้องการจอด ทำให้บางครั้งต้องไปจอดรถให้ไกลออกไป ทำให้เสียเวลา สร้างปัญหาให้ทั้งนิสิต อาจารย์ และพูดมาติดต่อธุระ

สมมติฐาน

ที่จอดรถในคณะไม่พอ ไม่มีการจัดสรร ให้อาจารย์เป็นที่ประจำ สระน้ำรอบตึกคณะที่เน่าเสีย เปลี่ยนให้เป็นที่จอดรถ จะได้มีพื้นที่เพียงพอในการจอดรถ

แหล่งข่าวบุคคล ได้แก่

1. นิสิต

2. บุคลากร

3. คณบดี

แหล่งข่าวเอกสาร ได้แก่

1. เอกสารผังของตึกคณะมนุษย์ฯ

เคียงข่าว ได้แก่

1. คำร้องเรียนของผู้ที่ไม่มีที่จอดรถ
2. การใช้งบประมาณในเรื่องต่างๆ

  ตอบโดย : Chavarong [2011-07-03 02:42:09] 58.8.205.162

 ความคิดเห็น : 4

กลุ่มที่ยังส่งงานไม่เรียบร้อย มีดังนี้...

ภาคปกติ กลุ่ม ๑/๖/๙
ภาคพิเศษ กลุ่ม ๑/๒/๔/๕/๖/๘/๙

ขอให้รีบดำเนินการส่งให้เรียบร้อยภายในเที่ยงวันอาทิตย์ที่ ๓ ก.ค.ด้วย

  ตอบโดย : Chavarong [2011-07-03 03:02:34] 58.8.205.162

แสดงความคิดเห็น

รูปภาพ :
ไม่สามารถ upload ได้ต้อง สมัครสมาชิก ClickHere | เข้าสู่ระบบ
ชื่อ : *
อีเมล์ :
เบอร์โทร : ICQ :
รายละเอียด :
Very Happy Smile Sad Surprised
Shocked Confused Cool Laughing
Mad Razz Embarassed Crying or Very sad
Evil or Very Mad Twisted Evil Rolling Eyes Wink
Exclamation Question Idea Arrow
*

penguin03 penguin09 penguin30 penguin32 penguin96 penguin98 penguin110 penguin134 penguin140 penguin147
yenyo-98 yenyo-100 yenyo-108 yenyo-109 yenyo-114 cute-rabbit-emoticon-004 cute-rabbit-emoticon-008
verificiation image *
  * 
 
©2003 - 2011 chavarong.net, All rights reserved. chavarong.net