เสนอรายชื่อกลุ่มวิชา Medialaw ปี 3 เทอม2/54


รายชื่อสมาชิกภายในกลุ่ม

1. ชื่อ-สกุล รหัสนิสิต เอก ภาค
2. ชื่อ-สกุล รหัสนิสิต เอก ภาค
3. ชื่อ-สกุล รหัสนิสิต เอก ภาค
4. ชื่อ-สกุล รหัสนิสิต เอก ภาค
5. ชื่อ-สกุล รหัสนิสิต เอก ภาค
6. ชื่อ-สกุล รหัสนิสิต เอก ภาค

  ตอบโดย : Piyatida [2011-11-24 19:32:11] mail not show 202.28.78.200

 ความคิดเห็น : 1

1.ชนนิกานต์ มุสิกฤกษ์ 52020203 วารสาร ภาคปกติ
2.ณัฏฐ์ฤทัย ลีลาขจรจิต 52020207 วารสาร ภาคปกติ
3.นันทภัค งามทัพ 52020211 ประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
4.กฤตย์ภัสสร เรือนงาม 52020961 วารสาร ภาคปกติ
5.จีระนันท์ กาหลง 52020969 วารสาร ภาคปกติ
6.นิปุณ โตแจ้ง 52020987 วารสาร ภาคปกติ

  ตอบโดย : นันทภัค งามทัพ [2011-11-24 19:59:02] 202.28.78.200

 ความคิดเห็น : 2

สมาชิกกลุ่ม
1.นายภากร อำไพพรรณ 51122343 วาทวิทยา ภาคปกติ
2.นางสาวเปมิกา อาภรณ์รัตน์ 52020218 โฆษณา ภาคปกติ
3.นางสาวณัฏฐกานต์ ผาสุข 52020216 โฆษณา ภาคปกติ
4.นางสาวอรนาถ พรนิเสน 52021028 โฆษณา ภาคปกติ
5.นางสาวมัลนิการ์ อวยสวัสดิ์ 52021011 วารสาร ภาคปกติ
6.นายวันเฉลิม ดิลกไพบูลย์ 52021018 โฆษณา ภาคปกติ

  ตอบโดย : SPAYE [2011-11-24 20:06:16] เบอร์โทร : 087-5874876 mail not show 124.121.120.114

 ความคิดเห็น : 3

งานกลุ่ม นิเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ )
1.นายศุภณัฏฐ์ ประยูรศักดิ์ 52520143 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
2.นายอังคารปานแก้ว 52520146 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
3.นางสาววัศยา พนาธิศักดิ์ 52520131 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
4.นางสาวทิพวัลย์ ง้อเจริญ 52520397 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
5.นายสันติภพ เจนปกรณ์ 52520571 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ

  ตอบโดย : สันติภพ เจนปกรณ์ [2011-11-24 20:11:31] 125.24.243.158

 ความคิดเห็น : 4

สมาชิกกลุ่ม นิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ

1. นางสาวจตุพร เขียวอ่อน 52520337 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
2. นายปกรณ์ จันทร์ดี 52520385 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
3. นางสาวปภานัน ทองวนิชนพคุณ 52520402 เอกการโฆษณา ภาคพิเศษ
4. นางสาวพิมพ์กานต์ รัตนไชย 52520413 เอกการโฆษณา ภาคพิเศษ
5. นางสาวสุรีย์นุช เกียรติสาโรจน์ 52520434 เอกการโฆษณา ภาคพิเศษ
6. นางสาวอรอลิน ลาภเวที 52520438 เอกการโฆษณา ภาคพิเศษ

  ตอบโดย : solsom [2011-11-24 20:11:41] 110.77.142.154

 ความคิดเห็น : 5

นางสาวอรวรรณ หมอยาดี 52020245 วารสารศาสตร์ ภาคปกติ
นางสาวปิยพรรณ อินทประสาท 52020455 วารสารศาสตร์ ภาคปกติ
นางสาวแคทลียา นิลไพโรจน์ 52020967 วารสารศาสตร์ ภาคปกติ
นางสาวณัฎฐา จันทร์น้อย 52020975 ประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
นางสาวปณิชา เล็กคำ 52020994 โฆษณา ภาคปกติ
นางสาวพัชราภรณ์ พุฒพันธ์ 52021000 โฆษณา ภาคปกติ

  ตอบโดย : ปิยพรรณ อินทประสาท [2011-11-24 20:11:47] เบอร์โทร : 082-4613273 mail not show 49.48.15.104

 ความคิดเห็น : 6

งานกลุ่ม นิเทศศาสตร์ ( ภาคพิเศษ )

1.นางสาวณัฎฐ์ณิชา พรหมศิริวรรณ 52520008 เอกโฆษณา
2.นางสาวธัญชนก หุ่นลำภู 52520399 เอกวารสารศาสตร์
3.นางสาวปรีชญา ข้าวบ่อ 52520403 เอกวารสารศาสตร์
4.นางสาวภูษิตาณัฏฐ์ อวยชัย 52520418 เอกวารสารศาสตร์
5.นายสุมิตร์ ผูกพานิช 52520432 เอกวาทะและสื่อสารการแสดง
6.นายพร้อมพงค์ คำพะแย 52520554 เอกวารสารศาสตร์

  ตอบโดย : Neszle' [2011-11-24 20:14:21] เบอร์โทร : 0873610366 mail not show 110.77.142.154

 ความคิดเห็น : 7

งานกลุ่ม นิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ

1.นาย โอภาส สุทธิพงษ์ 52520443 เอกโฆษณา
2.นาย สุพัฒน์พงค์ ทวีพันธุ์สานต์ 52520431 เอกโฆษณา
3.นางสาว พิชามญชุ์ สิทธิอมรวงศ์ 52520556 เอกโฆษณา
4.นางสาว ฐานิตย์ อัศวเกียรติขจร 52520386 เอกวาทะวิทยาและการแสดง
5.นาย สมิทธ์ ฟักทอง 52520136 เอกโฆษณา

  ตอบโดย : โอภาส สุทธิพงษ์ [2011-11-24 20:54:44] 10.3.2.35

 ความคิดเห็น : 8

งานกลุ่ม นิเทศศาสตร์ ( ภาคพิเศษ )

1. นางสาวยุพาฝัน ประชุมทอง 52520063 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
2. นางสาวศุทธินี ศิริมนูญ 52520066 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
3. นางสาวจุไรวรรณ สรรพกิจไพศาล 52520005 เอกโฆษณา ภาคพิเศษ
4. นางสาวกฤติมา ชินณรงค์ 52520099 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
5. นางสาวจิรัสยา คุณสืบพงษ์พันธ์ 52520379 เอกโฆษณา ภาคพิเศษ
6. นางสาวณัฐธิดา ฐานะฤกษ์ 52520540 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ

  ตอบโดย : จิรัสยา คุณสืบพงษ์พันธ์ [2011-11-24 21:18:30] 124.121.119.89

 ความคิดเห็น : 9

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
1. นางสาว อาภัสสร ทาคะรัญ 52520440 เอกวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาค พิเศษ
2. นางสาว ชนัญชิดา ถิ่นบางบน 52520382 เอกวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาค พิเศษ
3. นาย ศรัณย์ ศรีวิลัย 52520566 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
4. นาย สกล ผดุงพงษ์วัฒนา 52520569 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
5. นางสาว อรอนงค์ รักนิสัย 52020247 เอกวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาค ปกติ
6. นางสาว จิราภรณ์ ทัศมาลี 52020968 เอกวารสารศาสตร์ ภาคปกติ

  ตอบโดย : อรอนงค์ รักนิสัย [2011-11-24 21:45:52] mail not show 202.28.78.139

 ความคิดเห็น : 10

รายชื่อสมาชิกภายในกลุ่ม

1.นายชุษณะ ปานสมุทร 52520106 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
2.นายณัฐพล ประคองสาย 52520107 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
3.นายปริวัฒน์ พรหมพดุงชีพ 52520120 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
4.มควัฒน์ กรมพรรพุทธ 52520127 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
5.นายนิเวศย์ มีอำพันธ์ 52520118 เอกวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
6.นายศุภณัฐ ปิติทรัพย์สกุล 52520427 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ

  ตอบโดย : ชุษณะ [2011-11-24 21:45:54] 171.4.14.207

 ความคิดเห็น : 11

1.นางสาว กัณฑฉัฐม์ งามขำ 52020195 เอกวาทวิทยาแบะสื่อสารการแสดง ภาคปกติ
2.นางสาว จิตรานุช จิตติรบำรุง 52020200 เอกวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคปกติ
3.นางสาว รัตน์ติญา ธรรมสุจิตร์ 52020227 เอกวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง
4.นางสาว นภาพรรณ ศรีทรัพย์ 52020986 เอกวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคปกติ
5.นางสาว วาทิณีย์ แดงเย็น 52021019 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
6.นางสาว อลิษา หิรัญเรือง 52021029 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ

  ตอบโดย : กัณฑฉัฐม์ งามขำ [2011-11-24 22:12:37] 110.77.249.179

 ความคิดเห็น : 12

1.นางสาวอัญชิสา สหนาวิน 52020469 เอกการโฆษณา ภาคปกติ
2.นางสาวนิอัสสมา สุหลง 52020990 เอกการโฆษณา ภาคปกติ
3.นางสาวมณีรัตน์ อัจนปัญญา52021010 เอกการโฆษณา ภาคปกติ
4.นางสาวกมลกานต์ ประเสริฐกิจวัฒนา 52020194 เอกวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคปกติ
5.นางสาวนิศาชล ชิ้นฮะง้อ 52020989 เอกวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคปกติ
6.นางสาวอารยา ใจธรรม 52020248เอกวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคปกติ

  ตอบโดย : มณีรัตน์ อัจนปัญญา [2011-11-24 23:02:49] mail not show 125.27.10.146

 ความคิดเห็น : 13

รายชื่อสมาชิก

1.นายนิติธร ปัสนานนท์ 52020213 เอกโฆษณา ภาคปกติ
2.นางสาวคัทชรินทร์ ศิริไพบูลย์ 52020966 เอกโฆษณา ภาคปกติ
3.ธนพรรณ กบิลสิงห์ 52020979 เอกโฆษณา ภาคปกติ
4.นางสาวปิยธิดา มนัสน้อม 52020996 เอกวารสารศาสตร์ ภาคปกติ
5. นายพิพัฒน์ ด่านกลาง 52021006 เอกวารสารศาสตร์ ภาคปกติ
6.วิภรณ์รัตน์ เยาวละออง 52021021 เอกโฆษณา ภาคปกติ

  ตอบโดย : ปิยธิดา มนัสน้อม [2011-11-24 23:09:20] 192.168.1.229

 ความคิดเห็น : 14

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
1.นางสาวพัณณิตา พานเมือง 52020221 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
2.นางสาวศศิประภา คำพลทัน 52020234 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
3.นางสาวสิริกานต์ จันขันธ์ 52020238 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
4.นางสาวอยุลดา บุญล้อมเพชร52020244 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
5.นางสาวรุ่งนภา ขำท่าพูด 52021013 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
6.นางสาวอัจจิมา บุญมา 52021030 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ

  ตอบโดย : อัจจิมา บุญมา [2011-11-24 23:55:16] เบอร์โทร : 088-1935840 223.204.126.46

 ความคิดเห็น : 15

กลุ่มใดที่มีสมาชิก ไม่ครบ ๕ คน จะต้องถูกพิจารณาจัดไปอยู่กลุ่มท้ายๆ และจะไม่อนุญาตให้มีแค่ ๕ คนหากเทียบกับจำนวนนิสิตแล้ว เหลือเศษไม่พอดี เช่น หากมีนิสิตทั้งหมด ๗๑ คน จะมีกลุ่มที่มี ๕ คนได้เพียง ๑ กลุ่ม เป็นต้น

  ตอบโดย : ชวรงค์ [2011-11-25 01:46:00] 58.11.77.30

 ความคิดเห็น : 16

งานกลุ่ม นิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ

1.นางสาวปรียาภรณ์ สุวรรณโพธิ์ 51520255 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
2.นางสาวปภัสรา กลิ่นอำพันธ์ 51622546 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
3.นางสาวมัลลิกา กล้วยวิเชียร 51623468 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
4.นางสาวพิชญาภัค ชมศรี 52520122 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
5.นางสาวอัชณีย์ เดชณรงค์ 52520149 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
6.นางสาวปัทมวรรณ กลิ่นอำพันธ์ 52520405 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ

  ตอบโดย : AAAAAA [2011-11-25 01:58:41] 110.77.148.26

 ความคิดเห็น : 17

1.กชพร ธรรมกิจไพโรจน์ 52020193 เอกโฆษณา ภาคปกติ
2.ทองใหญ่ อัศวเพชรกูล 52020210 เอกโฆษณา ภาคปกติ
3.ณัฏฐพัฒน์่ การวิวัฒน์ 52020974 เอกวารสาร ภาคปกติ
4.ณัฐวัชร อมรเลิศพานิช 52020977 เอกวารสาร ภาคปกติ
5.ภูวดล สามเกลียว 52021009 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
6.สุภาวดี วงษ์วิลาศ 52021027 เอกวารสาร ภาคปกติ

  ตอบโดย : กชพร ธรรมกิจไพโรจน์ [2011-11-25 14:08:13] 103.1.164.1

 ความคิดเห็น : 18

นางสาว อารยา คงแป้น 52520151 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
นางสาว จุฬาลักษณ์ บัวจำรัส 52520380 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
นางสาว ชนิกา ทาบุญมา 52520383 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
นางสาว พรรษนันท์ ช่างคิด 52520411 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
นางสาว ศศิวรรณ อินทรัย 52520567 เอกวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
นางสาว เอมธิกานต์ ทาวงค์มา 52520578 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ

  ตอบโดย : อารยา คงแป้น [2011-11-25 14:10:37] เบอร์โทร : 0899592618 202.28.78.180

 ความคิดเห็น : 19

ทวิเจน จันทร์เชิดวณิช 52020450 เอกโฆษณา ภาคปกติ
ธัชธรรม แซ่ลี้ 52020982 เอกโฆษณา ภาคปกติ
ทศวรรษ จันตา 52021158 เอกโฆษณา ภาคปกติ
กฤตพิสิษฐ์ จันทร์วาววาม 52020963 เอกโฆษณา ภาคปกติ
ประสพโชค กองศิลป์ 52020995 เอกวารสาร ภาคปกติ
โชควสุ พลโยธา 52020973 เอกวารสาร ภาคปกติ

  ตอบโดย : TWIJEN [2011-11-25 14:15:37] 110.77.142.154

 ความคิดเห็น : 20

งานกลุ่ม นิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ
1.น.ส. ธนัชพร แสงวัชระกุล 51623284 นิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ ปี 4 เอกโฆษณา
2.น.ส. จินตนา ทรพับ 52520378 นิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ ปี 3 เอกโฆษณา
3.นาย ณบดี เฮงพลอย 52520388 นิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ ปี 3 เอกโฆษณา
4.นาย พงศกร กล่ำทอง 52520406 นิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ ปี 3 เอกโฆษณา
5.น.ส. วัชโรบล พลเตชา 52520423 นิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ ปี 3 เอกประชาสัมพันธ์
6.น.ส. พัฒนา นามมูล 52520555 นิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ ปี 3 เอกประชาสัมพันธ์

  ตอบโดย : PK [2011-11-25 18:32:57] 202.28.78.14

 ความคิดเห็น : 21

นาย โอภาส สุทธิพงษ์ 52520443
งานกลุ่ม นิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ

นาย สุพัฒน์พงค์ ทวีพันธุ์สานต์ 52520431

นางสาว พิชามญชุ์ สิทธิอมรวงศ์ 52520556

นางสาว ฐานิตย์ อัศวเกียรติขจร 52520386

นาย สมิทธ์ ฟักทอง 52520136

นายอัฟฎอล สุมาลี 52520439

  ตอบโดย : สุพัฒน์พงค์ ทวีพันธุ์สานต์ [2011-11-25 20:02:44] เบอร์โทร : 082-4658327 mail not show 172.168.1.139

 ความคิดเห็น : 22

นางสาวชุธิดา สุกใส 52520007 นิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ ปี3 เอกประชาสัมพันธ์
นางสาวชนากาน อ่อนน่วม 52520103 นิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ ปี3 เอกประชาสัมพันธ์
นางสาวอุษณีย์ สุขขี 52520442 นิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ ปี3 เอกประชาสัมพันธ์
นางสาวอาวัสสดา สินธนไทย 52520577 นิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ ปี3 เอกประชาสัมพันธ์
นางสาวกมลชนก พรหมเพ็ชร 52520530 นิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ ปี3 เอกวาททะ
นางสาวกมลพัรช สาระ 52520098 นิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ ปี3 เอกวาททะ

  ตอบโดย : อาวัสดา สินธนไทย [2011-11-26 00:09:02] 49.49.78.158

 ความคิดเห็น : 23

นางสาวสลิตา รัตนพลแสน 52020235 ภาคปกติ ปี3 เอกวาทะ
นางสาววริศรา สัมมาสิทธิ์ 52020231 ภาคปกติ ปี3 เอกวาทะ
นางสาวภรภัทร วรรณวิมลสุข52020224ภาคปกติ ปี3เอกวาทะ
นางสาวพรนภา โพธิ์พันธ์กุล52020998ภาคปกติปี3เอกวารสาร
นางสาวสุพิชชา นฤภัย 52020239 ภาคปกติ ปี 3 เอกโฆษณา

  ตอบโดย : สลิตา รัตนพลแสน [2011-11-26 00:21:16] mail not show 202.28.78.12

 ความคิดเห็น : 24

นางสาว กมลชนก แพโต 52520373 ภาคพิเศษ ปี 3 เอกวารสาร
นางสาว กัทลี ใจคิดดี 52020196 ภาคปกติ ปี 3 เอกประชาสัมพันธ์
นางสาวพิชามญูชุ์ นันทะแสน 52021005 ภาคปกติ ปี 3 เอกวารสาร
นายธาม เหลืองสุขโสภณ 52020984 ภาคปกติ ปี3 เอกประชาสัมพันธ์
นางสาวณัฐสราภรณ์ ศุภธรรมกิจ 52020208 ภาคปกติ ปี 3 เอกประชาสัมพันธ์
นางสาวไพลิน รุจิรานิรัติศัย 52021008 ภาคปกติ ปี3 เอกโฆษณา

  ตอบโดย : กัทลี ใจคิดดี [2011-11-26 01:21:22] 124.121.112.137

 ความคิดเห็น : 25

งานกลุ่ม นิเทศาสตร์ ภาคพิเศษ

1. นาย ชัชภัทร จันทร์เพช์ร 52520105 เอกโฆษณา
2. นางสาว ธารทิพย์ วงศ์ศุภชัยนิมิตร 52520112 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง
3. นาวสาว กังสดาล เทพเสนา 52520375 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง
4. นาย พชร เหลืองบริบูรณะ 52520407 เอกวารสารศาสตร์
5. นางสาว พนาลัย ฤทธิ์ลิขิต 52520408 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง

  ตอบโดย : พชร เหลืองบริบูรณะ [2011-11-26 01:53:54] mail not show 206.53.152.171

 ความคิดเห็น : 26

งานกลุ่ม นิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ

1.นาย โอภาส สุทธิพงษ์ 52520443 เอกโฆษณา
2.นาย สุพัฒน์พงค์ ทวีพันธุ์สานต์ 52520431 เอกโฆษณา
3.นางสาว พิชามญชุ์ สิทธิอมรวงศ์ 52520556 เอกโฆษณา
4.นางสาว ฐานิตย์ อัศวเกียรติขจร 52520386 เอกวาทะวิทยาและการแสดง
5.นาย สมิทธ์ ฟักทอง 52520136 เอกโฆษณา
6.นายอัฟฎอล สุมาลี 52520439 เอกโฆษณา

  ตอบโดย : นายโอภาส สุทธิพงษ์ [2011-11-26 02:31:46] 10.3.2.35

 ความคิดเห็น : 27

งานกลุ่ม นิเทศศาสตร์ ภาคปกติ
(จากความคิดเห็นที่ 23 ได้ใส่ชื่อสมาชิกตกหล่น จึงเขียนใหม่ในความคิดเห็นนี้นะคะ)

นางสาวภรภัทร วรรณวิมลสุข 52020224 ปี3 เอกวาทวิทยา
นางสาววริศรา สัมมาสิทธิ์ 52020231 ปี3 เอกวาทวิทยา
นางสาวสลิตา รัตนพลแสน 52020235 ปี3 เอกวาทวิทยา
นางสาวสุพิชชา นฤภัย 52020239 ปี 3 เอกโฆษณา
นางสาวธนวรรณ มุขพิมาย 52020981 ปี3 เอกวารสารศาสตร์
นางสาวพรนภา โพธิ์พันธ์กุล 52020998 ปี3 เอกวารสารศาสตร์

  ตอบโดย : ธนวรรณ มุขพิมาย [2011-11-26 09:05:00] mail not show 202.28.78.70

 ความคิดเห็น : 28

1. นางสาววิไลลักษณ์ นพเกตุ 52020233 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคปกติ
2. นางสาวนีรนารา บัวช่วง 52020463 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคปกติ
3. นางสาวชนม์นิภา เจจือ 52020970 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคปกติ
4. นายพงษธัช โชติชัยวงศ์ 52020997 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคปกติ
5. นายธิติ สิงขรรัตน์ 52520113 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
6. นายวรากร เจริญจันทร์ 52520560 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ

  ตอบโดย : ชนม์นิภา เจจือ [2011-11-26 12:53:42] เบอร์โทร : 0877437690 mail not show 180.183.12.37

 ความคิดเห็น : 29

1. 51622256 นางสาวฉัตรสุชา คุ้มถนอม ภาคพิเศษ ปี 4 เอกประชาสัมพันธ์
2. 52520116 นางสาวนันทมน ฉันทภาค ภาคพิเศษ ปี 3 เอกวารสารศาสตร์
3. 52520125 นางสาวภาวิดา มังคะลัง ภาคพิเศษ ปี 3 เอกประชาสัมพันธ์
4. 52520391 นางสาวณิชาภา ประทุมเวียง ภาคพิเศษ ปี 3 เอกประชาสัมพันธ์
5. 52520430 นางสาวสุคนธ์ทา อาดำ ภาคพิเศษ ปี 3 เอกวารสารศาสตร์
6. 52520564 นายวิชญ์วิสิฐ ตติยกิจเจริญ ภาคพิเศษ ปี 3 เอกวาทะและสื่อสารการแสดง


  ตอบโดย : ณิชาภา ประทุมเวียง [2011-11-26 15:55:38] เบอร์โทร : 0859193335 mail not show 110.77.145.38

 ความคิดเห็น : 30

งานกลุ่ม นิเทศาสตร์
1.นางสาวกนกวรรณ คล้ายแจ้ง 50624657 เอกโฆษณา ภาคพิเศษ
2.นางสาวมณีเพชร ธารอำมฤต 50624855 เอกโฆษณา ภาคพิเศษ
3.นางสาวเมษยา สงวนสัตย์ 50624862 เอกโฆษณา ภาคพิเศษ
4.นางสาวอาภาภรณ์ เกตุแก้ว 52021031 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
5.นายณัฐพงศ์ อำพรรณ์กาญจน์ 52520541 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ

  ตอบโดย : กนกวรรณ คล้ายแจ้ง [2011-11-26 16:05:46] 223.207.80.12

 ความคิดเห็น : 31

1.นางสาวสาลินี บำเพ็ญบุญ 52520137 เอกวารสารศาสตร์
2.นายสุทธิพันธ์ จันทร์มณี 52520140 เอกวารสารศาสตร์
3.นางสาวอัจฉริยา ขีระพะโย 52520148 เอกวารสารศาสตร์
4.นางสาวอัญมณี พงศ์สิฏานนท์ 52520150 เอกวารสารศาสตร์
5.นางสาวเอื้อมพร ราษฎร์เจริญ 52520153 เอกประชาสัมพันธ์
6.นางสาวรัตติญา หนูเหลือง 52520420 เอกวารสารศาสตร์

  ตอบโดย : สาลินี บำเพ็ญบุญ [2011-11-26 18:36:01] 202.28.78.14

 ความคิดเห็น : 32

รายชื่อสมาชิกภายในกลุ่ม
1.นายชัชวาล ประภาเวสัง 52020204 เอกโฆษณา ภาคปกติ
2.นางสาวพรพิมล ห้องศิลป์ 52020219 เอกวารสารศาสตร์ ภาคปกติ
3.นางสาวอรสา ผ่องราษี 52020246 เอกโฆษณา ภาคปกติ
4.นางสาวฌามริณ นันติ 52020971 เอกโฆษณา ภาคปกติ
5.นายดนัยธรรม ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ 52020978 เอกวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคปกติ
6.นางสาวอาภาภรณ์ เกตุแก้ว 52021031 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ

  ตอบโดย : พรพิมล ห้องศิลป์ [2011-11-26 19:44:39] 119.42.68.209

 ความคิดเห็น : 33

นางสาวเยาวลักษณ์ จาริยะศิลป์ 52020226 สาขาโฆษณา ภาคปกติ
นางสาวศศิธร บุตรโคษา 52020465 สาขาโฆษณา ภาคปกติ
นางสาวพิชญา โพธิรุกข์ 52021004 สาขาโฆษณา ภาคปกติ
นายวงษ์ธวัช คงใหญ่ 52021015 สาขาโฆษณา ภาคปกติ
นายศราวุธ โคธิเสน 52021024 สาขาโฆษณา ภาคปกติ

  ตอบโดย : พิชญา โพธิรุกข์ [2011-11-27 17:23:56] 202.28.78.146

 ความคิดเห็น : 34

ขอแก้ไข ความคิดเห็นที่ 33 คะ
นางสาวจิดาภา พิมทะโนทัย 52020199 สาขาโฆษณา ภาคปกติ
นางสาวเยาวลักษณ์ จาริยะศิลป์ 52020226 สาขาโฆษณา ภาคปกติ
นางสาวศศิธร บุตรโคษา 52020465 สาขาโฆษณา ภาคปกติ
นางสาวพิชญา โพธิรุกข์ 52021004 สาขาโฆษณา ภาคปกติ
นายวงษ์ธวัช คงใหญ่ 52021015 สาขาโฆษณา ภาคปกติ
นายศราวุธ โคธิเสน 52021024 สาขาโฆษณา ภาคปกติ

  ตอบโดย : พิชญา โพธิรุกข์ [2011-11-27 17:27:39] 202.28.78.146

 ความคิดเห็น : 35

นายภาสกร วรรณศิลป์ 52520126 เอกวาทวิทยาและการสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
นางสาวสุกฤตตา นวลพลับ 52520138 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
นางสาวปรียาภรณ์ ธรรมศิรารักษ์ 52520404 เอกโฆษณา ภาคพิเศษ
นายสรันพจน์ แพนเกาะ 52520429 เอกวาทวิทยาและการสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
นางสาวธัชชนิดา จารุวัตร 52520545 เอกโฆษณา ภาคพิเศษ
นางสาวพรพรรณ พรชัยกิจโกศล 52520552 เอกวาทวิทยาและการสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ

  ตอบโดย : ปรียาภรณ์ ธรรมศิรารักษ์ [2011-11-27 17:37:09] 223.204.198.88

 ความคิดเห็น : 36

1. นางสาวฐิตา วิริยะรัตนพร 52020205 โฆษณาภาคปกติ
2. นางสาววิชญา ทองนอก 52020462 โฆษณา ภาคปกติ
3. นางสาวนุชรินทร์ บุญสิทธิ์ 52020991 วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคปกติ
4. นายพารณ มงคงศิริ 52021003 โฆษณา ภาคปกติ
5. นางสาวมาริสา กฤตลักษณ์ 52021012 วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคปกติ
6. นายพิทยพัฒน์ สาลี 52520412 วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ

  ตอบโดย : Karismaxh [2011-11-27 17:53:11] 223.206.114.35

 ความคิดเห็น : 37

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
1.น.ส. ธนัชพร แสงวัชระกุล 51623284 นิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ ปี 4 เอกโฆษณา
2.น.ส. จินตนา ทรพับ 52520378 นิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ ปี 3 เอกโฆษณา
3.นาย ณบดี เฮงพลอย 52520388 นิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ ปี 3 เอกโฆษณา
4.นาย พงศกร กล่ำทอง 52520406 นิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ ปี 3 เอกโฆษณา
5.น.ส. วัชโรบล พลเตชา 52520423 นิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ ปี 3 เอกประชาสัมพันธ์
6.น.ส. พัฒนา นามมูล 52520555 นิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ ปี 3 เอกประชาสัมพันธ์

  ตอบโดย : วัชโรบล พลเตชา [2011-11-27 19:26:16] 202.28.78.139

 ความคิดเห็น : 38

1. นายภัฏธนัฐ ไชยกุล รหัสนิสิต 51123689 เอกโฆษณา
2. นางสาวดวงกมล เปล่งสันเทียะ รหัสนิสิต 51122152 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง
3.นางสาวพรรณภัทร กลิ่นคง รหัสนิสิต 51025347 เอกการประชาสัมพันธ์
4.นายประวีณ หลายสุทธิสาร รหัสนิสิต 51025286 เอกโฆษณา
5.นางสาวจิตตานันท์ ศิลาเดช รหัสนิสิต 51025095 เอกการประชาสัมพันธ์
6.นายภูริทัต มาลินีรัตน์ รหัสนิสิต 51122350 เอกโฆษณา

  ตอบโดย : จิตตานันท์ ศิลาเดช [2011-11-27 23:09:50] เบอร์โทร : 0827164616 mail not show 223.204.240.41

 ความคิดเห็น : 39

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
1. นางสาววณิชา ธีระเดชากุล 52021016 วารสารศาสตร์ ภาคปกติ
2. นางสาวคชาภรณ์ สุขนิตย์ 52020965 ประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
3. นางสาวธนภรณ์ คำแสน 52020980 ประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
4. นางสาวธีรนุช บุญเจริญ 52020985 ประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
5. นางสาววิชุตา อาคะพงษ์ 52021020 ประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
6. นางสาววิรันดา สุวรรณสมบัติ 52021022 ประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ

  ตอบโดย : ธนภรณ์ คำแสน [2011-11-27 23:32:08] เบอร์โทร : 089-2448208 mail not show 180.180.149.200

 ความคิดเห็น : 40


รายชื่อสมาชิก
1.นางสาวกมลชนก วังพรหม 52520097 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
2.นางสาวณัฐธวดี พิชิตชัยรุ่ง 52520389 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
3.นายทัศน์พล จันทร์เจริญ 52520396 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
4.นายพุฒิพงศ์ ฝ่าผล 52520414 เอกโฆษณา ภาคพิเศษ
5.นายพุทธาวิน ภู่สุวรรณ 52520415 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
6.นางสาวธิติการ อินปฐม 52520546 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ

  ตอบโดย : กมลชนก วังพรหม [2011-11-28 12:10:20] 172.168.2.30

 ความคิดเห็น : 41

จากความคิดเห็นที่30 ขออนุญาตเปลี่ยนรายชื่อกลุ่มดังนี้คะ

งานกลุ่ม นิเทศาสตร์
1.นางสาวกนกวรรณ คล้ายแจ้ง 50624657 เอกโฆษณา ภาคพิเศษ
2.นางสาวมณีเพชร ธารอำมฤต 50624855 เอกโฆษณา ภาคพิเศษ
3.นางสาวเมษยา สงวนสัตย์ 50624862 เอกโฆษณา ภาคพิเศษ
4.นายกิตติพันธ์ พันธ์มา รหัสนิสิต51623116 เอกโฆษณา ภาคพิเศษ
5.นายศิวพร อุุตตมางกูร 52520135 เอกโฆษณา ภาคพิเศษ
6.นายณัฐพงศ์ อำพรรณ์กาญจน์ 52520541 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ

  ตอบโดย : กนกวรรณ คล้ายแจ้ง [2011-11-28 22:26:11] 171.4.15.195

 ความคิดเห็น : 42

น.ส.พัชรี ฤทธิเรือง 52520014 วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง
นายภาสกร วรรณศิลป์ 52520126 วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง
นายวีรพงษ์ ฉุยฉาย 52520133 วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง
น.ส.อนงค์นาถ กระดี่ 52520144 วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง
น.ส.จุฬาลักษณ์ อิทธิสุขนันท์ 52520381 วารสารศาสตร์

  ตอบโดย : วีรพงษ์ ฉุยฉาย [2011-11-30 16:54:37] 202.28.78.180

 ความคิดเห็น : 43

นาย อภิรักษ์ เขมาภิรักษ์ รหัสนิสิต 52520002
นาย อภิวัฒน์ ชูบางบ่อ รหัสนิสิต 52520023 เอกแอด
นางสาว กวิศรา ราศรี รหัสนิสิต 52520053 เอกแอด
นางสาว นุชสรา เส็งนิสัย รหัสนิสิต 52520119 เอกพีอา
นายวโรดม สาลี รหัสนิสิต 52520562 เอกวาทะ
นายอิทธิชัย พันธุ์ไม้ รหัสนิสิต 52520441 เอกวาทะ

  ตอบโดย : วโรดม สาลี [2011-12-02 01:47:56] mail not show 110.77.142.154

 ความคิดเห็น : 44

รายชื่อสมาชิกภายในกลุ่ม

1.นางสาวกนิดา อภัยจิตต์ 52520096 เอกการประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ภาคพิเศษ
2.นางสาววรรณนิภา สุขรัตน์อมรกุล 52520129 เอกวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ภาคพิเศษ
3.นางสาววงศ์วิสิฎฐ์ สีสันต์ 52520422 เอกการประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ภาคพิเศษ
4.นายสุเมธ รอดประเสริฐ 52520433 เอกการประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ภาคพิเศษ

  ตอบโดย : วงค์วิสิฎฐ์ สีสันต์ [2011-12-04 00:59:40] 119.42.66.215

 ความคิดเห็น : 45

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

1. นายราเชนทร์ บรรจงปั้น 52520421 เอก วารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
2. นายปริทัศน์ บุพพัณหสมัย 5250550 เอก วารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
3. นายวโรตม์ เรืองสุขศรี 52520563 เอก วารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
4. นายณัฐวุฒิ เพ่่ราะสำเนียง 52520542 เอก วารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ

  ตอบโดย : นายราเชนทร์ บรรจงปั้น [2011-12-04 01:19:50] 124.122.35.34

 ความคิดเห็น : 46

นาย กิตติศักดิ์ การุณยวนิช รหัสนิสิต 52520002 เอก โฆษณา ภาคพิเศษ
นาย ธเนษฐ์ คงเมือง รหัสนิสิต 52520111 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
นางสาว นันทมล ปิยะสุนทรสกุล รหัสนิสิต 52520115 เอก โฆษณา ภาคพิเศษ
นางสาว สุนิษา เสริมชีพ รหัสนิสิต 52520139 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
นางสาว อภิญญา พ่วงเพิ่ม รหัสนิสิต 52520439 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
นาย สรณัฐ เอี่ยมสัวสดิ์ รหัสนิสิต 52520570 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ

  ตอบโดย : iceing [2011-12-04 10:30:53] 202.28.78.180

 ความคิดเห็น : 47

* ขอแก้ไขคอมเม้นที่ 43 คับ

นาย อภิรักษ์ เขมาภิรักษ์ รหัสนิสิต 52520022 เอก วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
นาย อภิวัฒน์ ชูบางบ่อ รหัสนิสิต 52520023 เอก โฆษณา ภาคพิเศษ
นางสาว กวิศรา ราศรี รหัสนิสิต 52520053 เอก โฆษณา ภาคพิเศษ
นางสาว นุชสรา เส็งนิสัย รหัสนิสิต 52520119 เอก ประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
นายวโรดม สาลี รหัสนิสิต 52520562 เอก วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
นายอิทธิชัย พันธุ์ไม้ รหัสนิสิต 52520441 เอก วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ

  ตอบโดย : Bboylegend [2011-12-04 10:41:56] 202.28.78.180

 ความคิดเห็น : 48

1. น.ส.พัชรนินท์ ศิริทรัพย์ 52020457 สาขาประชาสัมพันธ์ ภาดปกติ
2. น.ส.อินทิรา ธนกุล 52020249 สาขาประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
3. นายกรรชัย สุนทรอนุรักษ์ 52020962 สาขาวารสารศาสตร์ ภาคปกติ
4. นายพันเลิศ โรจนาวรรณ 52021002 สาขาโฆษณา ภาคปกติ
5. นายจาตุรงค์ แสงส่งทวีทรัพย์ 52520004 สาขาโฆษณา ภาคพิเศษ

  ตอบโดย : patcharanin [2011-12-04 22:16:49] mail not show 202.28.78.146

 ความคิดเห็น : 49

แก้ไขใหม่คะ
1. น.ส.พัชรนินท์ ศิริทรัพย์ 52020457 สาขาประชาสัมพันธ์ ภาดปกติ
2. น.ส.อินทิรา ธนกุล 52020249 สาขาประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
3. นายกรรชัย สุนทรอนุรักษ์ 52020962 สาขาวารสารศาสตร์ ภาคปกติ
4. นายพันเลิศ โรจนาวรรณ 52021002 สาขาโฆษณา ภาคปกติ
5. นายจาตุรงค์ แสงส่งทวีทรัพย์ 52520004 สาขาโฆษณา ภาคพิเศษ
6.นายชินพงศ์ มุ่งศิริ 52020972 สาขาวารสารศาสตร์ ภาคปกติ

  ตอบโดย : patcharanin [2011-12-05 11:52:26] 202.28.78.146

 ความคิดเห็น : 50

ขอแก้ไขความคิดเห็นที่ 25คับ

1. นางสาว ขวัญธรา โคติโชติ 52020198 เอกโฆษณา ภาคปกติ

2. นาย ชัชภัทร จันทร์เพช์ร 52520105 เอกโฆษณา ภาคพิเศษ
3. นางสาว ธารทิพย์ วงศ์ศุภชัยนิมิตร 52520112 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
4. นาวสาว กังสดาล เทพเสนา 52520375 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
5. นาย พชร เหลืองบริบูรณะ 52520407 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
6. นางสาว พนาลัย ฤทธิ์ลิขิต 52520408 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ

  ตอบโดย : พชร เหลืองบริบูรณะ [2011-12-11 12:40:06] mail not show 124.122.205.3

 ความคิดเห็น : 51

ขอแก้ไขความคิดเห็นที่ 3 ครับ

งานกลุ่ม นิเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ )
1.นายศุภณัฏฐ์ ประยูรศักดิ์ 52520143 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
2.นายอังคารปานแก้ว 52520146 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
3.นางสาววัศยา พนาธิศักดิ์ 52520131 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
4.นางสาวทิพวัลย์ ง้อเจริญ 52520397 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
5.นายสันติภพ เจนปกรณ์ 52520571 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ

6.นางสาวฐนิตนันท์ โรจนณัฏฐากุล 52520384 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ

  ตอบโดย : สันติภพ เจนปกรณ์ [2011-12-11 12:51:04] 202.28.78.81

 ความคิดเห็น : 52

ขอแก้ไขรายชื่อจากข้อคฝามที่ 42 ครับ
น.ส.พัชรี ฤทธิเรือง 52520014 วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
นายวีรพงษ์ ฉุยฉาย 52520133 วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
น.ส.อนงค์นาถ กระดี่ 52520144 วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
น.ส.จุฬาลักษณ์ อิทธิสุขนันท์ 52520381 วารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
น.ส.ชนัญชิดา ถิ่นบางบน 52520382 วาวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
น.ส.อาภัสสร ทาคะรัญ 52520440 วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ  ตอบโดย : วีรพงษ์ [2011-12-11 18:06:26] 202.28.78.12

 ความคิดเห็น : 53

จากความคิดเห็นที่36 ขออนุญาตเปลี่ยนรายชื่อกลุ่มดังนี้คะ
1. นางสาวฐิตา วิริยะรัตนพร 52020205 โฆษณา ภาคปกติ
2. นางสาวอรอนงค์ รักนิสัย 52020247 วาทวิทยาเเละสื่อสารการเเสดง ภาคปกติ
3.นางสาววิชญา ทองนอก 52020462 โฆษณา ภาคปกติ
4.นางสาวนุชรินทร์ บุญสิทธิ์ 52020991 วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคปกติ
5. นายพารณ มงคงศิริ 52021003 โฆษณา ภาคปกติ
6.นางสาวมาริสา กฤตลักษณ์ 52021012 วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคปกติ

  ตอบโดย : Karismaxh [2011-12-11 18:58:22] 223.204.241.254

 ความคิดเห็น : 54

จากความเห็นที่ 28 ขอเปลี่ยนรายชื่อสมาชิกในกลุ่มเป็น
1. ขวัญธรา โคติโชติ 52020198 เอกโฆษณา
2. นางสาววิไลลักษณ์ นพเกตุ 52020233 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคปกติ
3. นางสาวนีรนารา บัวช่วง 52020463 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคปกติ
4. จิราภรณ์ ทัศมาลี 52020968 เอกวารสารศาสตร์
5. นางสาวชนม์นิภา เจจือ 52020970 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคปกติ
6. นายพงษธัช โชติชัยวงศ์ 52020997 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคปกติ

  ตอบโดย : ชนม์นิภา เจจือ [2011-12-11 20:13:20] เบอร์โทร : 0877437690 mail not show 180.183.187.224

 ความคิดเห็น : 55

แก้ไขรายชื่อความเห็นที่ 45 ครับ

1. นายราเชนทร์ บรรจงปั้น 52520421 เอก วารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
2. นายปริทัศน์ บุพพัณหสมัย 5250550 เอก วารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
3. นายวโรตม์ เรืองสุขศรี 52520563 เอก วารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
4. นายณัฐวุฒิ เพ่่ราะสำเนียง 52520542 เอก วารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
5. นาย ศรัณย์ ศรีวิลัย 52520566 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
6. นาย สกล ผดุงพงษ์วัฒนา 52520569 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ

  ตอบโดย : ศรัณย์ ศรีวิลัย [2011-12-11 23:33:48] 223.205.156.186

 ความคิดเห็น : 56

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

1.นางสาวกนิดา อภัยจิตต์ 52520096 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
2.นายวรากร เจริญจันทร์ 52520113 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
3.นางสาววรณนิภา สุขรัตน์อมรกุล 52520129 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ

4.นางสาววงศ์วิสิฎฐ์ สีสันต์ 52520422 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ

5.นายสุเมธ รอดประเสริฐ 52520433 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ

6.นายธิติ สิงขรรัตน์ 52520560 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ

  ตอบโดย : วรรณนิภา สุขรัตน์อมรกุล [2011-12-12 03:44:19] 119.42.67.140

 ความคิดเห็น : 57

ขออนุญาตแก้ไขความคิดเห็นที่53เนื่องจากมีสมาชิกภาคปกอยู่ด้วยนะคับจึงแก้ไขรายชื่อออกแล้วเพิ่มสมาชิกภาคเปเพิ่มขึ้น1คน

1. กมลชนก แพโต 52520373 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ

2. นาย ชัชภัทร จันทร์เพช์ร 52520105 เอกโฆษณา ภาคพิเศษ
3. นางสาว ธารทิพย์ วงศ์ศุภชัยนิมิตร 52520112 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
4. นาวสาว กังสดาล เทพเสนา 52520375 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
5. นาย พชร เหลืองบริบูรณะ 52520407 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
6. นางสาว พนาลัย ฤทธิ์ลิขิต 52520408 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ

ขอบคุณคับ

  ตอบโดย : พชร [2011-12-13 14:38:43] mail not show 206.53.152.171

 ความคิดเห็น : 58สมาชิกกลุ่ม นิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ

1. นางสาวเพ็ญสุมน สลัดแก้ว 51520293 เอกโฆษณา ภาคพิเศษ
2. นางสาวอังศุมา กล่อมจิตร์ 51623048 เอกโฆษณา ภาคพิเศษ
3. นายจาตุรงค์ แสงส่งทวีทรัพย์ 52520004 เอกโฆษณา ภาคพิเศษ
4. นางสาวพลอยณัชชา อุปัญญ์ 52520121 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
5. นางสาวสุธีรา สุวรรณวิสิทธิ์ 52520141 เอกโฆษณา ภาคพิเศษ
6. นายพิทยพัฒน์ สาลี 52520412 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ

  ตอบโดย : เพ็ญสุมน สลัดแก้ว [2011-12-14 19:46:07] 101.109.146.156

แสดงความคิดเห็น

รูปภาพ :
ไม่สามารถ upload ได้ต้อง สมัครสมาชิก ClickHere | เข้าสู่ระบบ
ชื่อ : *
อีเมล์ :
เบอร์โทร : ICQ :
รายละเอียด :
Very Happy Smile Sad Surprised
Shocked Confused Cool Laughing
Mad Razz Embarassed Crying or Very sad
Evil or Very Mad Twisted Evil Rolling Eyes Wink
Exclamation Question Idea Arrow
*

penguin03 penguin09 penguin30 penguin32 penguin96 penguin98 penguin110 penguin134 penguin140 penguin147
yenyo-98 yenyo-100 yenyo-108 yenyo-109 yenyo-114 cute-rabbit-emoticon-004 cute-rabbit-emoticon-008
verificiation image *
  * 
 
©2003 - 2011 chavarong.net, All rights reserved. chavarong.net