ประกาศรายชื่อกลุ่มนิสิตวิชากฎหมายสื่อภาคปกติ เทอม๒/๕๔ (update16-12-54)


ภาคปกติ

มีนิสิตรวม 108 คน
ครบแล้ว 18 กลุ่ม (108 คน)

ลำดับการนำเสนอรายงานวิชากฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน (ภาคปกติ)

กลุ่ม ๑
1.ชนนิกานต์ มุสิกฤกษ์ 52020203 วารสาร ภาคปกติ
2.ณัฏฐ์ฤทัย ลีลาขจรจิต 52020207 วารสาร ภาคปกติ
3.นันทภัค งามทัพ 52020211 ประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
4.กฤตย์ภัสสร เรือนงาม 52020961 วารสาร ภาคปกติ
5.จีระนันท์ กาหลง 52020969 วารสาร ภาคปกติ
6.นิปุณ โตแจ้ง 52020987 วารสาร ภาคปกติ

กลุ่ม ๒
1.นายภากร อำไพพรรณ 51122343 วาทวิทยา ภาคปกติ
2.นางสาวณัฏฐกานต์ ผาสุข 52020206 โฆษณา ภาคปกติ (ในเว็บรหัสนิสิตผิด)
3.นางสาวเปมิกา อาภรณ์รัตน์ 52020218 โฆษณา ภาคปกติ
4.นางสาวมัลนิการ์ อวยสวัสดิ์ 52021011 วารสาร ภาคปกติ
5.นายวันเฉลิม ดิลกไพบูลย์ 52021018 โฆษณา ภาคปกติ
6.นางสาวอรนาถ พรนิเสน 52021028 โฆษณา ภาคปกติ

กลุ่ม ๓
1.นางสาวอรวรรณ หมอยาดี 52020245 วารสารศาสตร์ ภาคปกติ
2.นางสาวปิยพรรณ อินทประสาท 52020455 วารสารศาสตร์ ภาคปกติ
3.นางสาวแคทลียา นิลไพโรจน์ 52020967 วารสารศาสตร์ ภาคปกติ
4.นางสาวณัฎฐา จันทร์น้อย 52020975 ประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
5.นางสาวปณิชา เล็กคำ 52020994 โฆษณา ภาคปกติ
6.นางสาวพัชราภรณ์ พุฒพันธ์ 52021000 โฆษณา ภาคปกติ

กลุ่ม ๔
1.นางสาว กัณฑฉัฐม์ งามขำ 52020195 เอกวาทวิทยาแบะสื่อสารการแสดง ภาคปกติ
2.นางสาว จิตรานุช จิตติรบำรุง 52020200 เอกวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคปกติ
3.นางสาว รัตน์ติญา ธรรมสุจิตร์ 52020227 เอกวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง
4.นางสาว นภาพรรณ ศรีทรัพย์ 52020986 เอกวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคปกติ
5.นางสาว วาทิณีย์ แดงเย็น 52021019 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
6.นางสาว อลิษา หิรัญเรือง 52021029 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ

กลุ่ม ๕
1.นางสาวกมลกานต์ ประเสริฐกิจวัฒนา 52020194 เอกวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคปกติ
2.นางสาวอารยา ใจธรรม 52020248เอกวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคปกติ
3.นางสาวอัญชิสา สหนาวิน 52020469 เอกการโฆษณา ภาคปกติ
4.นางสาวนิศาชล ชิ้นฮะง้อ 52020989 เอกวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคปกติ
5.นางสาวนิอัสสมา สุหลง 52020990 เอกการโฆษณา ภาคปกติ
6.นางสาวมณีรัตน์ อัจนปัญญา52021010 เอกการโฆษณา ภาคปกติ

กลุ่ม ๖
1.นายนิติธร ปัสนานนท์ 52020213 เอกโฆษณา ภาคปกติ
2.นางสาวคัทชรินทร์ ศิริไพบูลย์ 52020966 เอกโฆษณา ภาคปกติ
3.ธนพรรณ กบิลสิงห์ 52020979 เอกโฆษณา ภาคปกติ
4.นางสาวปิยธิดา มนัสน้อม 52020996 เอกวารสารศาสตร์ ภาคปกติ
5. นายพิพัฒน์ ด่านกลาง 52021006 เอกวารสารศาสตร์ ภาคปกติ
6.วิภรณ์รัตน์ เยาวละออง 52021021 เอกโฆษณา ภาคปกติ

กลุ่ม ๗
1.นางสาวพัณณิตา พานเมือง 52020221 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
2.นางสาวศศิประภา คำพลทัน 52020234 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
3.นางสาวสิริกานต์ จันขันธ์ 52020238 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
4.นางสาวอยุลดา บุญล้อมเพชร 52020244 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
5.นางสาวรุ่งนภา ขำท่าพูด 52021013 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
6.นางสาวอัจจิมา บุญมา 52021030 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ

กลุ่ม ๘
1.กชพร ธรรมกิจไพโรจน์ 52020193 เอกโฆษณา ภาคปกติ
2.ทองใหญ่ อัศวเพชรกูล 52020210 เอกโฆษณา ภาคปกติ
3.ณัฏฐพัฒน์่ การวิวัฒน์ 52020974 เอกวารสาร ภาคปกติ
4.ณัฐวัชร อมรเลิศพานิช 52020977 เอกวารสาร ภาคปกติ
5.ภูวดล สามเกลียว 52021009 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
6.สุภาวดี วงษ์วิลาศ 52021027 เอกวารสาร ภาคปกติ

กลุ่ม ๙
1.ทวิเจน จันทร์เชิดวณิช 52020450 เอกโฆษณา ภาคปกติ
2.กฤตพิสิษฐ์ จันทร์วาววาม 52020963 เอกโฆษณา ภาคปกติ
3.โชควสุ พลโยธา 52020973 เอกวารสาร ภาคปกติ
4.ธัชธรรม แซ่ลี้ 52020982 เอกโฆษณา ภาคปกติ
5.ประสพโชค กองศิลป์ 52020995 เอกวารสาร ภาคปกติ
6.ทศวรรษ จันตา 52021158 เอกโฆษณา ภาคปกติ

กลุ่ม ๑๐
1.นางสาวภรภัทร วรรณวิมลสุข 52020224 ปี3 เอกวาทวิทยา
2.นางสาววริศรา สัมมาสิทธิ์ 52020231 ปี3 เอกวาทวิทยา
3.นางสาวสลิตา รัตนพลแสน 52020235 ปี3 เอกวาทวิทยา
4.นางสาวสุพิชชา นฤภัย 52020239 ปี 3 เอกโฆษณา
5.นางสาวธนวรรณ มุขพิมาย 52020981 ปี3 เอกวารสารศาสตร์
6.นางสาวพรนภา โพธิ์พันธ์กุล 52020998 ปี3 เอกวารสารศาสตร์

กลุ่ม ๑๑
1.นายชัชวาล ประภาเวสัง 52020204 เอกโฆษณา ภาคปกติ
2.นางสาวพรพิมล ห้องศิลป์ 52020219 เอกวารสารศาสตร์ ภาคปกติ
3.นางสาวอรสา ผ่องราษี 52020246 เอกโฆษณา ภาคปกติ
4.นางสาวฌามริณ นันติ 52020971 เอกโฆษณา ภาคปกติ
5.นายดนัยธรรม ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ 52020978 เอกวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคปกติ
6.นางสาวอาภาภรณ์ เกตุแก้ว 52021031 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ

กลุ่ม ๑๒
1.นางสาวจิดาภา พิมทะโนทัย 52020199 สาขาโฆษณา ภาคปกติ
2.นางสาวเยาวลักษณ์ จาริยะศิลป์ 52020226 สาขาโฆษณา ภาคปกติ
3.นางสาวศศิธร บุตรโคษา 52020465 สาขาโฆษณา ภาคปกติ
4.นางสาวพิชญา โพธิรุกข์ 52021004 สาขาโฆษณา ภาคปกติ
5.นายวงษ์ธวัช คงใหญ่ 52021015 สาขาโฆษณา ภาคปกติ
6.นายศราวุธ โคธิเสน 52021024 สาขาโฆษณา ภาคปกติ

กลุ่ม ๑๓
1.นางสาวจิตตานันท์ ศิลาเดช รหัสนิสิต 51025095 เอกการประชาสัมพันธ์
2.นายประวีณ หลายสุทธิสาร รหัสนิสิต 51025286 เอกโฆษณา
3.นางสาวพรรณภัทร กลิ่นคง รหัสนิสิต 51025347 เอกการประชาสัมพันธ์
4. นางสาวดวงกมล เปล่งสันเทียะ รหัสนิสิต 51122152 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง
5.นายภูริทัต มาลินีรัตน์ รหัสนิสิต 51122350 เอกโฆษณา
6. นายภัฏธนัฐ ไชยกุล รหัสนิสิต 51123689 เอกโฆษณา

กลุ่ม ๑๔
1. นางสาวคชาภรณ์ สุขนิตย์ 52020965 ประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
2. นางสาวธนภรณ์ คำแสน 52020980 ประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
3. นางสาวธีรนุช บุญเจริญ 52020985 ประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
4. นางสาววณิชา ธีระเดชากุล 52021016 วารสารศาสตร์ ภาคปกติ
5. นางสาววิชุตา อาคะพงษ์ 52021020 ประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
6. นางสาววิรันดา สุวรรณสมบัติ 52021022 ประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ

กลุ่ม ๑๕
1. นางสาวฐิตา วิริยะรัตนพร 52020205 โฆษณา ภาคปกติ
2. นางสาวอรอนงค์ รักนิสัย 52020247 วาทวิทยาเเละสื่อสารการเเสดง ภาคปกติ
3.นางสาววิชญา ทองนอก 52020462 โฆษณา ภาคปกติ
4.นางสาวนุชรินทร์ บุญสิทธิ์ 52020991 วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคปกติ
5. นายพารณ มงคงศิริ 52021003 โฆษณา ภาคปกติ
6.นางสาวมาริสา กฤตลักษณ์ 52021012 วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคปกติ


กลุ่ม ๑๖
1. น.ส.อินทิรา ธนกุล 52020249 สาขาประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
2. น.ส.พัชรนินท์ ศิริทรัพย์ 52020457 สาขาประชาสัมพันธ์ ภาดปกติ
3. นายกรรชัย สุนทรอนุรักษ์ 52020962 สาขาวารสารศาสตร์ ภาคปกติ
4. นายชินพงศ์ มุ่งศิริ 52020972 สาขาวารสารศาสตร์ ภาคปกติ
5. นายพันเลิศ โรจนาวรรณ 52021002 สาขาโฆษณา ภาคปกติ
6. นางสาวจิดาภา จันทวงศ์ 51021400 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคปกติ

กลุ่ม ๑๗
1.นางสาว กัทลี ใจคิดดี 52020196 ภาคปกติ ปี 3 เอกประชาสัมพันธ์
2.ขวัญธรา โคติโชติ 52020198 ภาคปกติ ปี 3 เอกโฆษณา
3.นางสาวณัฐสราภรณ์ ศุภธรรมกิจ 52020208 ภาคปกติ ปี 3 เอกประชาสัมพันธ์
4.นายธาม เหลืองสุขโสภณ 52020984 ภาคปกติ ปี3 เอกประชาสัมพันธ์
5.นางสาวพิชามญูชุ์ นันทะแสน 52021005 ภาคปกติ ปี 3 เอกวารสาร
6.นางสาวไพลิน รุจิรานิรัติศัย 52021008 ภาคปกติ ปี3 เอกโฆษณากลุ่ม ๑๘
1. นายศุภกิจ มังศร 50103589 วิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคปกติ(ติดต่อไม่ได้และน่าจะไม่เคยเข้าเรียน)
2. นางสาววิไลลักษณ์ นพเกตุ 52020233 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคปกติ
3. นางสาวนีรนารา บัวช่วง 52020463 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคปกติ
4. จิราภรณ์ ทัศมาลี 52020968 เอกวารสารศาสตร์ ภาคปกติ
5. นางสาวชนม์นิภา เจจือ 52020970 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคปกติ
6. นายพงษธัช โชติชัยวงศ์ 52020997 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคปกติ

  ตอบโดย : Chavarong [2011-12-16 00:32:28] 58.8.134.219

 ความคิดเห็น : 1

กลุ่ม ๑๖ แก้ไขรายชื่อสมาชิกค่ะ
1. น.ส.อินทิรา ธนกุล 52020249 สาขาประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
2. น.ส.พัชรนินท์ ศิริทรัพย์ 52020457 สาขาประชาสัมพันธ์ ภาดปกติ
3. นายกรรชัย สุนทรอนุรักษ์ 52020962 สาขาวารสารศาสตร์ ภาคปกติ
4. นายชินพงศ์ มุ่งศิริ 52020972 สาขาวารสารศาสตร์ ภาคปกติ
5. นายพันเลิศ โรจนาวรรณ 52021002 สาขาโฆษณา ภาคปกติ
6. น.ส.วิชญา ทองนอก 52020462 สาขาโฆษณา ภาคปกติ

  ตอบโดย : พัชรนินท์ ศิริทรัพย์ [2012-01-30 00:29:53] 202.28.78.146

แสดงความคิดเห็น

รูปภาพ :
ไม่สามารถ upload ได้ต้อง สมัครสมาชิก ClickHere | เข้าสู่ระบบ
ชื่อ : *
อีเมล์ :
เบอร์โทร : ICQ :
รายละเอียด :
Very Happy Smile Sad Surprised
Shocked Confused Cool Laughing
Mad Razz Embarassed Crying or Very sad
Evil or Very Mad Twisted Evil Rolling Eyes Wink
Exclamation Question Idea Arrow
*

penguin03 penguin09 penguin30 penguin32 penguin96 penguin98 penguin110 penguin134 penguin140 penguin147
yenyo-98 yenyo-100 yenyo-108 yenyo-109 yenyo-114 cute-rabbit-emoticon-004 cute-rabbit-emoticon-008
verificiation image *
  * 
 
©2003 - 2011 chavarong.net, All rights reserved. chavarong.net