เสนอประเด็น วิชา Medialaw ปี 3 เทอม2/54 (ภาคปกติ)


กลุ่มที่
รายชื่อสมาชิก
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประเด็น
1.
2.
3.

  ตอบโดย : Piyatida [2011-12-21 13:48:06] mail not show 192.168.1.229

 ความคิดเห็น : 1

กลุ่ม ๑๒
รายชื่อสมาชิก
1.นางสาวจิดาภา พิมทะโนทัย 52020199 สาขาโฆษณา ภาคปกติ
2.นางสาวเยาวลักษณ์ จาริยะศิลป์ 52020226 สาขาโฆษณา ภาคปกติ
3.นางสาวศศิธร บุตรโคษา 52020465 สาขาโฆษณา ภาคปกติ
4.นางสาวพิชญา โพธิรุกข์ 52021004 สาขาโฆษณา ภาคปกติ
5.นายวงษ์ธวัช คงใหญ่ 52021015 สาขาโฆษณา ภาคปกติ
6.นายศราวุธ โคธิเสน 52021024 สาขาโฆษณา ภาคปกติ

ประเด็น
1.โฆษณาตรงเกินเวลาและโฆษณาแฝงในฟรีทีวี
2.สื่อลามกในอินเตอร์เน๊ตกับกฎหมายระหว่างประเทศ
3.กฏหมายการควบคุมโฆษณา กับธุรกิจเคเบิ้ล

  ตอบโดย : Yaowaluk [2011-12-21 14:48:27] mail not show 192.168.0.243

 ความคิดเห็น : 2

กลุ่ม 18
1. นายศุภกิจ มังศร 50103589 วิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคปกติ(ติดต่อไม่ได้และน่าจะไม่เคยเข้าเรียน)
2. นางสาววิไลลักษณ์ นพเกตุ 52020233 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคปกติ
3. นางสาวนีรนารา บัวช่วง 52020463 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคปกติ
4. จิราภรณ์ ทัศมาลี 52020968 เอกวารสารศาสตร์ ภาคปกติ
5. นางสาวชนม์นิภา เจจือ 52020970 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคปกติ
6. นายพงษธัช โชติชัยวงศ์ 52020997 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคปกติ

ประเด็น
1. การบังคับใช้พรบ.คอมฯที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์บนสื่อเฟสบุค
2. การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีที่มีผลต่อการบังคับใช้ พรบ.การละเมิดลิขสิทธิ์
3. การแชร์หรือแพร่ภาพลามกอนาจารกับสิทธิส่วนบุคคล

  ตอบโดย : ชนม์นิภา เจจือ [2011-12-21 15:15:39] เบอร์โทร : 0877437690 mail not show 202.28.78.12

 ความคิดเห็น : 3

กลุ่ม ๔
1.นางสาว กัณฑฉัฐม์ งามขำ 52020195 เอกวาทวิทยาแบะสื่อสารการแสดง ภาคปกติ
2.นางสาว จิตรานุช จิตติรบำรุง 52020200 เอกวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคปกติ
3.นางสาว รัตน์ติญา ธรรมสุจิตร์ 52020227 เอกวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคปกติ
4.นางสาว นภาพรรณ ศรีทรัพย์ 52020986 เอกวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคปกติ
5.นางสาว วาทิณีย์ แดงเย็น 52021019 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
6.นางสาว อลิษา หิรัญเรือง 52021029 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ


ประเด็น
1.กรณีเสก โลโซเสพยากับการเผยแพร่ข่าวสารและการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ทำลายชื่อเสียง ของสื่อมวลชน
2.ผลประโยชน์เกี่ยวกับโฆษณาแฝงในรายการข่าว
3.การปล่อยพื้นที่บนอินเตอร์เน็ตให้มีการโหลดสื่อบันเทิงฟรีโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสื่อบันเทิงนั้น

  ตอบโดย : กัณฑฉัฐม์ งามขำ [2011-12-21 16:06:48] 110.77.148.51

 ความคิดเห็น : 4

กลุ่ม 3
รายชื่อสมาชิก
1.นางสาวอรวรรณ หมอยาดี 52020245 วารสารศาสตร์ ภาคปกติ
2.นางสาวปิยพรรณ อินทประสาท 52020455 วารสารศาสตร์ ภาคปกติ
3.นางสาวแคทลียา นิลไพโรจน์ 52020967 วารสารศาสตร์ ภาคปกติ
4.นางสาวณัฎฐา จันทร์น้อย 52020975 ประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
5.นางสาวปณิชา เล็กคำ 52020994 โฆษณา ภาคปกติ
6.นางสาวพัชราภรณ์ พุฒพันธ์ 52021000 โฆษณา ภาคปกติ

ประเด็น
1.การใช้ Social Media ในการแสดงความคิดเห็น รวมถึงการสร้างกลุ่มก้อนทางความคิด
2.หน้าที่ของสื่อในสังคมไทยกับจริยธรรมสื่อมวลชน
3.การใช้เสรีภาพของประชาชนในการประท้วง เกินกอบประชาธิปไตยหรือไม่

  ตอบโดย : Orawan [2011-12-21 17:05:10] 202.28.78.12

 ความคิดเห็น : 5

กลุ่มที่
รายชื่อสมาชิก
1.นายภากร อำไพพรรณ 51122343 วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคปกติ
2.นางสาวณัฏฐกานต์ ผาสุข 52020206 โฆษณา ภาคปกติ
3.นางสาวเปมิกา อาภรณ์รัตน์ 52020218 โฆษณา ภาคปกติ
4.นางสาวมัลนิการ์ อวยสวัสดิ์ 52021011 วารสาร ภาคปกติ
5.นายวันเฉลิม ดิลกไพบูลย์ 52021018 โฆษณา ภาคปกติ
6.นางสาวอรนาถ พรนิเสน 52021028 โฆษณา ภาคปกติ

ประเด็น
1.ปัญหาการโฆษณาเครื่องที่ผสมแอลกอฮอร์
2.กรณีการรายงานข่าวที่มีผลกระทบต่อบุคคลอื่น
3.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการกระทำความผิดบนสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการลามกอนาจารเด็ก และการหาประโยชน์จากเด็กโดยมิชอบ

  ตอบโดย : SPAYEiiE [2011-12-21 21:12:49] 110.77.148.51

 ความคิดเห็น : 6

กลุ่ม ๗
1.นางสาวพัณณิตา พานเมือง 52020221 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
2.นางสาวศศิประภา คำพลทัน 52020234 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
3.นางสาวสิริกานต์ จันขันธ์ 52020238 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
4.นางสาวอยุลดา บุญล้อมเพชร 52020244 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
5.นางสาวรุ่งนภา ขำท่าพูด 52021013 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
6.นางสาวอัจจิมา บุญมา 52021030 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ

ประเด็น
1.การละเมิดกฎหมายและจริยธรรมในการนำคลิปสื่อลามกอนาจารมาเผยแพร่ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต
2.กรณีการทำแผ่นซีดีโดยการละเมิดลิขสิทธิ์แอบถ่ายในโรงภาพยนตร์
3.เสรีภาพในการแสดงออกของสื่อกรณี"จ๊ะ คันหู"

  ตอบโดย : Ayulada [2011-12-22 12:55:35] 124.122.214.28

 ความคิดเห็น : 7

กลุ่ม ๑
1.ชนนิกานต์ มุสิกฤกษ์ 52020203 วารสาร ภาคปกติ
2.ณัฏฐ์ฤทัย ลีลาขจรจิต 52020207 วารสาร ภาคปกติ
3.นันทภัค งามทัพ 52020211 ประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
4.กฤตย์ภัสสร เรือนงาม 52020961 วารสาร ภาคปกติ
5.จีระนันท์ กาหลง 52020969 วารสาร ภาคปกติ
6.นิปุณ โตแจ้ง 52020987 วารสาร ภาคปกติ

ประเด็น
1.ปัญหาของสื่อมวลชนประเภทข่าวในโทรทัศน์กับสังคมไทย
2.ปัญหาสื่อไทยตามกระแสหรือให้ข้อมูลข่าวสาร
3.ปัญหาเสรีภาพมนการแสดงความคิดเห็น :: ไฟลามทุ่งใน Social Media

  ตอบโดย : กฤตย์ภัสสร [2011-12-22 15:12:25] mail not show 124.121.53.29

 ความคิดเห็น : 8

กลุ่ม ๑๖
1. น.ส.อินทิรา ธนกุล 52020249 สาขาประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
2. น.ส.พัชรนินท์ ศิริทรัพย์ 52020457 สาขาประชาสัมพันธ์ ภาดปกติ
3. นายกรรชัย สุนทรอนุรักษ์ 52020962 สาขาวารสารศาสตร์ ภาคปกติ
4. นายชินพงศ์ มุ่งศิริ 52020972 สาขาวารสารศาสตร์ ภาคปกติ
5. นายพันเลิศ โรจนาวรรณ 52021002 สาขาโฆษณา ภาคปกติ

ประเด็น
1. จริยธรรมสื่อกับการเลือกตั้ง ปี 2554
2. ปัญหาการนำเสนอคดีกฎหมายอาญา มาตรา 112 ของสื่อกระแสหลัก
3. บทบาทสื่อมวลชนในระบอบการปกครองที่แตกต่างกัน

  ตอบโดย : กรรชัย [2011-12-22 16:06:09] เบอร์โทร : 0831632953 mail not show 202.28.78.12

 ความคิดเห็น : 9

กลุ่ม ๖
รายชื่อสมาชิก
1.นายนิติธร ปัสนานนท์ 52020213 เอกโฆษณา ภาคปกติ
2.นางสาวคัทชรินทร์ ศิริไพบูลย์ 52020966 เอกโฆษณา ภาคปกติ
3.ธนพรรณ กบิลสิงห์ 52020979 เอกโฆษณา ภาคปกติ
4.นางสาวปิยธิดา มนัสน้อม 52020996 เอกวารสารศาสตร์ ภาคปกติ
5. นายพิพัฒน์ ด่านกลาง 52021006 เอกวารสารศาสตร์ ภาคปกติ
6.วิภรณ์รัตน์ เยาวละออง 52021021 เอกโฆษณา ภาคปกติ

ประเด็น
1. กสทช. กับกรีนเวฟ
2. เว็บบล๊อกกับการแสดงค.คิดเห็นที่หมิ่นประมาท
3. ม.112 กับ สิทธิในการแสดงออกของสื่อ

  ตอบโดย : วิภรณ์รัตน์ [2011-12-22 19:17:31] 192.168.1.147

 ความคิดเห็น : 10

กลุ่ม ๑๔
รายชื่อสมาชิก
1. นางสาวคชาภรณ์ สุขนิตย์ 52020965 ประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
2. นางสาวธนภรณ์ คำแสน 52020980 ประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
3. นางสาวธีรนุช บุญเจริญ 52020985 ประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
4. นางสาววณิชา ธีระเดชากุล 52021016 วารสารศาสตร์ ภาคปกติ
5. นางสาววิชุตา อาคะพงษ์ 52021020 ประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
6. นางสาววิรันดา สุวรรณสมบัติ 52021022 ประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ

ประเด็น
1. ปัญหาการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพโดยการทำวิดีโอเผยแพร่
2. ปัญหาการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนบนทวิตเตอร์
3. มาตรการการควบคุมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  ตอบโดย : ธนภรณ์ คำแสน [2011-12-22 21:55:17] เบอร์โทร : 089-2448208 mail not show 171.4.75.239

 ความคิดเห็น : 11

กลุ่ม ๑๕
รายชื่อสมาชิก
1. นางสาวฐิตา วิริยะรัตนพร 52020205 โฆษณา ภาคปกติ
2. นางสาวอรอนงค์ รักนิสัย 52020247 วาทวิทยาเเละสื่อสารการเเสดง ภาคปกติ
3.นางสาววิชญา ทองนอก 52020462 โฆษณา ภาคปกติ
4.นางสาวนุชรินทร์ บุญสิทธิ์ 52020991 วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคปกติ
5. นายพารณ มงคงศิริ 52021003 โฆษณา ภาคปกติ
6.นางสาวมาริสา กฤตลักษณ์ 52021012 วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคปกติ


ประเด็น
1.มาตรการควบคุมการสร้างเว็บไซต์เพื่อไม่ให้ใช้เป็นเครื่องมือการละเมิดลิขสิทธิ์ (เพลง,หนัง ฯลฯ)
2.การรายงานข่าวออนไลน์กับจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ์
3.การชี้นำความคิดในการเล่าข่าวกับจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชน

  ตอบโดย : อรอนงค์ รักนิสัย [2011-12-22 22:25:18] 10.0.100.30

 ความคิดเห็น : 12

กลุ่ม ๕
รายชื่อสมาชิก
1.นางสาวกมลกานต์ ประเสริฐกิจวัฒนา 52020194 เอกวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคปกติ
2.นางสาวอารยา ใจธรรม 52020248เอกวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคปกติ
3.นางสาวอัญชิสา สหนาวิน 52020469 เอกการโฆษณา ภาคปกติ
4.นางสาวนิศาชล ชิ้นฮะง้อ 52020989 เอกวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคปกติ
5.นางสาวนิอัสสมา สุหลง 52020990 เอกการโฆษณา ภาคปกติ
6.นางสาวมณีรัตน์ อัจนปัญญา52021010 เอกการโฆษณา ภาคปกติ


ประเด็น
1.การเสนอข่าว(ภาพ เนื้อหา)ของสื่อมวลชนละเมิดสิทธิเด็ก
2.มาตรา 32 พ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3.พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

  ตอบโดย : นางสาวมณีรัตน์ อัจนปัญญา [2011-12-22 23:14:18] mail not show 202.28.78.180

 ความคิดเห็น : 13

กลุ่ม ๕
รายชื่อสมาชิก
1.นางสาวกมลกานต์ ประเสริฐกิจวัฒนา 52020194 เอกวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคปกติ
2.นางสาวอารยา ใจธรรม 52020248เอกวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคปกติ
3.นางสาวอัญชิสา สหนาวิน 52020469 เอกการโฆษณา ภาคปกติ
4.นางสาวนิศาชล ชิ้นฮะง้อ 52020989 เอกวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคปกติ
5.นางสาวนิอัสสมา สุหลง 52020990 เอกการโฆษณา ภาคปกติ
6.นางสาวมณีรัตน์ อัจนปัญญา52021010 เอกการโฆษณา ภาคปกติ


ประเด็น
1.การเสนอข่าว(ภาพ เนื้อหา)ของสื่อมวลชนละเมิดสิทธิเด็ก
2.มาตรา 32 พ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เบียร์ช้าง-คาราวบาว"ทำผิดกฎหมาย จัดคอนเสิร์ตพ่วง"โฆษณาเหล้า" (กรณีโชว์ โลโก้ แจกปฏิทิน ทำเสื้อขาย)
3.พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 (กรณี โฆษณาและฉลากกำกวม ผลิตภัณฑ์รังนก)

  ตอบโดย : นางสาวมณีรัตน์ อัจนปัญญา [2011-12-22 23:21:03] mail not show 202.28.78.180

 ความคิดเห็น : 14


กลุ่ม ๑๐
รายชื่อสมาชิก
1.นางสาวภรภัทร วรรณวิมลสุข 52020224 ปี3 วาทวิทยา
2.นางสาววริศรา สัมมาสิทธิ์ 52020231 วาทวิทยา
3.นางสาวสลิตา รัตนพลแสน 52020235 วาทวิทยา
4.นางสาวสุพิชชา นฤภัย 52020239 ปี 3 โฆษณา
5.นางสาวธนวรรณ มุขพิมาย 52020981 วารสารศาสตร์
6.นางสาวพรนภา โพธิ์พันธ์กุล 52020998 วารสารศาสตร์

ประเด็น
1.ปัญหาช่องโหว่ของกฎหมายในการเอาผิดกับหน่วยงานที่ส่ง spam sms ที่ให้บริการเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
2.การคัดลอกไฟล์โดยผิดกฎหมาย และเผยแพร่ลงเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ เช่นกรณีเว็บไซต์ mthai
3.กรณีมีแอดมินตั้งเว็บบอร์ดแฟนคลับนักแสดงภาพยนตร์เรื่อง Suck Seed คือ พีช - พชร จิราธิวัฒน์ ขึ้นมาและได้โพสต์ข้อความลงในเว็บบอร์ดให้มีการสั่งเสื้อ แต่แอดมินก็ได้โกงเงินค่าเสื้อจำนวน440,000บาท จากแฟนคลับไป พร้อมทั้งปิดเว็บบอร์ดหนี ขณะนี้ยังไม่สามารถจับกุมได้
อ้างอิงจากแฟนเพจที่ได้มีการพูดถึงปัญหาดังกล่าวตามลิ้งค์นี้คะ :https://www.facebook.com/pacharapeach

  ตอบโดย : สลิตา รัตนพลแสน [2011-12-22 23:57:16] เบอร์โทร : 087-6055519 202.28.78.12

 ความคิดเห็น : 15

1.ศึกษา มาตรา 45 วรรค 7 การให้เงินรึทรัพย์สินอย่างอื่นอุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์ หรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระทำมิได้ กรณีศึกษา ปัจจุบันมีการอุดหนุนทางอ้อมได้ เช่งการลงโฆษณาของ ปตท.ที่รัฐบาลเป็ผู้ควบคุม ในหนังสือพิมพ์
2.ประเด็น กรณีเผยแพร่รูปหมิ่นพระมหากษัตริย์
3.การละเมิดกฎหมายและจริยธรรมของการนำเสนอภาพข่าวอาชญากรรม ศึกษากรณี นสพ.คมชัดลึก

  ตอบโดย : จิตตานันท์ ศิลาเดช [2011-12-23 12:48:35] เบอร์โทร : 082-7164616 mail not show 124.122.207.25

 ความคิดเห็น : 16

กลุ่ม ๑๓
1.นางสาวจิตตานันท์ ศิลาเดช รหัสนิสิต 51025095 เอกการประชาสัมพันธ์
2.นายประวีณ หลายสุทธิสาร รหัสนิสิต 51025286 เอกโฆษณา
3.นางสาวพรรณภัทร กลิ่นคง รหัสนิสิต 51025347 เอกการประชาสัมพันธ์
4. นางสาวดวงกมล เปล่งสันเทียะ รหัสนิสิต 51122152 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง
5.นายภูริทัต มาลินีรัตน์ รหัสนิสิต 51122350 เอกโฆษณา
6. นายภัฏธนัฐ ไชยกุล รหัสนิสิต 51123689 เอกโฆษณา


ปรเด็น
1.ศึกษา มาตรา 45 วรรค 7 การให้เงินรึทรัพย์สินอย่างอื่นอุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์ หรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระทำมิได้ กรณีศึกษา ปัจจุบันมีการอุดหนุนทางอ้อมได้ เช่งการลงโฆษณาของ ปตท.ที่รัฐบาลเป็ผู้ควบคุม ในหนังสือพิมพ์
2.ประเด็น กรณีเผยแพร่รูปหมิ่นพระมหากษัตริย์
3.การละเมิดกฎหมายและจริยธรรมของการนำเสนอภาพข่าวอาชญากรรม ศึกษากรณี นสพ.คมชัดลึก

  ตอบโดย : จิตตานันท์ ศิลาเดช [2011-12-23 12:49:45] เบอร์โทร : 082-7164616 mail not show 124.122.207.25

 ความคิดเห็น : 17

กลุ่ม ๘
1.กชพร ธรรมกิจไพโรจน์ 52020193 เอกโฆษณา ภาคปกติ
2.ทองใหญ่ อัศวเพชรกูล 52020210 เอกโฆษณา ภาคปกติ
3.ณัฏฐพัฒน์่ การวิวัฒน์ 52020974 เอกวารสาร ภาคปกติ
4.ณัฐวัชร อมรเลิศพานิช 52020977 เอกวารสาร ภาคปกติ
5.ภูวดล สามเกลียว 52021009 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ
6.สุภาวดี วงษ์วิลาศ 52021027 เอกวารสาร ภาคปกติ

ประเด็น
1.ปัญหาการละเมิดสิทธิในการโพสรูปบุคคลอื่นเพื่ออ้างอิงถึงผลประโยชน์ส่วนตนในอินเตอร์เนต
2. ปัญหาการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทางโทรศัพท์มือถือโดยการส่งข้อความมาโดยไม่ได้รับการอนุญาติจากเจ้าของเบอร์โทรศัพท์
3.ปัญหาเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาส่งเสริมและสนับสนุนให้เล่นการพนัน

  ตอบโดย : ณัฏฐพัฒน์ การวิวัฒน์ [2011-12-23 17:37:48] เบอร์โทร : 0874885302 110.77.142.154

 ความคิดเห็น : 18

กลุ่ม 11
1.นายชัชวาล ประภาเวสัง 52020204 เอกโฆษณา ภาคปกติ
2.นางสาวพรพิมล ห้องศิลป์ 52020219 เอกวารสารศาสตร์ ภาคปกติ
3.นางสาวอรสา ผ่องราษี 52020246 เอกโฆษณา ภาคปกติ
4.นางสาวฌามริณ นันติ 52020971 เอกโฆษณา ภาคปกติ
5.นายดนัยธรรม ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ 52020978 เอกวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคปกติ
6.นางสาวอาภาภรณ์ เกตุแก้ว 52021031 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ


ประเด็น
1.ประเด็นการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์ youtube กับสิทธิส่วนบุคคล
2.ประเด็นรายการเสนอข่าวทางโทรทัศน์กับการแสดงความคิดเห็นของพิธีกร เช่น รายการเรื่องเล่าเช้านี้ (จริยธรรมสื่อมวลชนกับการเสนอข่าว)
3.ประเด็นการแผร่ภาพของบุคคลอื่นในที่สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาติ

  ตอบโดย : พรพิมล ห้องศิลป์ [2011-12-23 19:18:38] 119.42.69.187

 ความคิดเห็น : 19

กลุ่ม ๙
1.ทวิเจน จันทร์เชิดวณิช 52020450 เอกโฆษณา ภาคปกติ
2.กฤตพิสิษฐ์ จันทร์วาววาม 52020963 เอกโฆษณา ภาคปกติ
3.โชควสุ พลโยธา 52020973 เอกวารสาร ภาคปกติ
4.ธัชธรรม แซ่ลี้ 52020982 เอกโฆษณา ภาคปกติ
5.ประสพโชค กองศิลป์ 52020995 เอกวารสาร ภาคปกติ
6.ทศวรรษ จันตา 52021158 เอกโฆษณา ภาคปกติ

ประเด็น

1 กรณีนิตยสารเผยแพร่ภาพแอบถ่ายดารา
2 กรณีเคเบิ้ลทีวีออกอากาศภาพยนตร์เรทอาร์
3 ปัญหาเว็บบิทมีการปล่อยโลหดหนังโป้ กาตูนโป้ เกมโป้ รวมทั้งของละเมิดลิขสิทธิ์หนัง เกม

  ตอบโดย : โชควสุ พลโยธา [2011-12-23 22:21:41] 115.87.12.30

 ความคิดเห็น : 20

กลุ่ม 15

1. นางสาวฐิตา วิริยะรัตนพร 52020205 โฆษณา ภาคปกติ
2. นางสาวอรอนงค์ รักนิสัย 52020247 วาทวิทยาเเละสื่อสารการเเสดง ภาคปกติ
3.นางสาววิชญา ทองนอก 52020462 โฆษณา ภาคปกติ
4.นางสาวนุชรินทร์ บุญสิทธิ์ 52020991 วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคปกติ
5. นายพารณ มงคงศิริ 52021003 โฆษณา ภาคปกติ
6.นางสาวมาริสา กฤตลักษณ์ 52021012 วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคปกติ

ประเด็น

1.การล่ารายชื่อเสนอแก้กฎหมายที่ดิน 3 ฉบับของชาวบ้านในกรณีพิพาทเรื่องที่ดินวังน้ำเขียว-ทับลาน
2.การยื่นฟ้องรัฐบาลของประชาชนเรื่องการบริหารงานผิดพลาดในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
3.เสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญกับการละเมิดสิทธิผู้อื่น

  ตอบโดย : วิชญา ทองนอก [2011-12-23 23:05:00] เบอร์โทร : 0869408401 mail not show 192.168.0.165

 ความคิดเห็น : 21

กลุ่ม ๑๗
1.นางสาว กัทลี ใจคิดดี 52020196 ภาคปกติ ปี 3 เอกประชาสัมพันธ์
2.ขวัญธรา โคติโชติ 52020198 ภาคปกติ ปี 3 เอกโฆษณา
3.นางสาวณัฐสราภรณ์ ศุภธรรมกิจ 52020208 ภาคปกติ ปี 3 เอกประชาสัมพันธ์
4.นายธาม เหลืองสุขโสภณ 52020984 ภาคปกติ ปี3 เอกประชาสัมพันธ์
5.นางสาวพิชามญูชุ์ นันทะแสน 52021005 ภาคปกติ ปี 3 เอกวารสาร
6.นางสาวไพลิน รุจิรานิรัติศัย 52021008 ภาคปกติ ปี3 เอกโฆษณา

ประเด็น
1. การทำงานที่ล่าช้าของรัฐบาลในการจัดการกับภาพหมิ่นเบื้องสูงในsoSocial Media
2.กฎหมายเกี่ยวกับการค้าประเวณีและการค้าขายทางเพศที่ผิดกฎหมายในสื่อออนไลน์
3. กฎหมายบางมาตราที่เป็นบทลงโทษที่น้อยกว่าสมควรและไม่เด็ดขาด

  ตอบโดย : นางสาวพิชามญูชุ์ นันทะแสน [2011-12-23 23:53:30] 125.24.28.163

 ความคิดเห็น : 22

แอดมินคะ ช่วยลบความเห็นที่ 20 ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบโดย : อรอนงค์ รักนิสัย [2011-12-24 17:46:26] 10.0.100.39

แสดงความคิดเห็น

รูปภาพ :
ไม่สามารถ upload ได้ต้อง สมัครสมาชิก ClickHere | เข้าสู่ระบบ
ชื่อ : *
อีเมล์ :
เบอร์โทร : ICQ :
รายละเอียด :
Very Happy Smile Sad Surprised
Shocked Confused Cool Laughing
Mad Razz Embarassed Crying or Very sad
Evil or Very Mad Twisted Evil Rolling Eyes Wink
Exclamation Question Idea Arrow
*

penguin03 penguin09 penguin30 penguin32 penguin96 penguin98 penguin110 penguin134 penguin140 penguin147
yenyo-98 yenyo-100 yenyo-108 yenyo-109 yenyo-114 cute-rabbit-emoticon-004 cute-rabbit-emoticon-008
verificiation image *
  * 
 
©2003 - 2011 chavarong.net, All rights reserved. chavarong.net