เสนอประเด็น วิชา Medialaw ปี 3 เทอม2/54 (ภาคพิเศษ)


กลุ่มที่
รายชื่อสมาชิก
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประเด็น
1.
2.
3.

  ตอบโดย : Piyatida [2011-12-21 13:48:43] mail not show 192.168.1.229

 ความคิดเห็น : 1

กลุ่ม ๖
1.นางสาวอารยา คงแป้น 52520151 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
2.นางสาวจุฬาลักษณ์ บัวจำรัส 52520380 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
3.นางสาวชนิกา ทาบุญมา 52520383 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
4.นางสาวพรรษนันท์ ช่างคิด 52520411 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
5.นางสาวศศิวรรณ อินทรชัย 52520567 เอกวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
6.นางสาวเอมธิกานต์ ทาวงค์มา 52520578 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
ประเด็น
1. คดีที่คนในแวดวงบันเทิงฟ้องสื่อมากที่สุดในรอบปีที่ผ่านมา
2. การฟ้องร้องสื่อเรื่องการนำเสนอข่าวสิืทธิเด็ก
3. การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในการนำภาพไปเผยแพร่ในทางธุรกิจ

  ตอบโดย : patsanan [2011-12-21 15:11:54] 180.183.25.35

 ความคิดเห็น : 2

กลุ่มที่ 8
รายชื่อสมาชิก
1.น.ส.ชุธิดา สุกใส 52520007 เอกประชาสัมพันธ์ ภาพพิเศษ ปี 3
2.น.ส.ชนากาน อ่อนน่วม 52520103 เอกประชาสัมพันธ์ ภาพพิเศษ ปี 3
3.น.ส.อุษณีย์ สุขขี 52520442 เอกประชาสัมพันธ์ ภาพพิเศษ ปี 3
4.น.ส.อาวัสดา สินธนไทย 52520577 เอกประชาสัมพันธ์ ภาพพิเศษ ปี 3
5.น.ส.กมลชนก พรหมเพ็ชร 52520530 เอกวาทวิทยา ภาพพิเศษ ปี 3

ประเด็น
1.การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
2.กฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค
3.ปัญหาการครัปชั่น

  ตอบโดย : กลุ่มที่ 8 ภาคพิเศษ [2011-12-21 15:31:17] 103.1.164.6

 ความคิดเห็น : 3

กลุ่มที่ ๒๐
1. นายราเชนทร์ บรรจงปั้น 52520421 เอก วารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
2. นายณัฐวุฒิ เพ่ราะสำเนียง 52520542 เอก วารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
3. นายปริทัศน์ บุพพัณหสมัย 5250550 เอก วารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
4. นายวโรตม์ เรืองสุขศรี 52520563 เอก วารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
5. นาย ศรัณย์ ศรีวิลัย 52520566 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
6. นาย สกล ผดุงพงษ์วัฒนา 52520569 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ

ประเด็น
1. เคเบิ้ลทีวีละเิิมิดลิขสิทธิ นำภาพยนต์มาเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ
2. เสกโลโซ แฟนสาวได้ละเมิดลิขสิทธินำภาพของผู้อื่นไปลงสื่อคอมฯ ทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย โดยไม่ได้รับอนุญาติ
3. ปาปารัสซี่แอบถ่ายดารา คนดัง แล้วนำภาพไปเผยแพร่ โดยไม่ได้รับอนุญาติ เป็นการละเมิดลิทธิความเป็นส่วนตัว


  ตอบโดย : นาย สกล ผดุงพงษ์วัฒนา [2011-12-21 16:57:15] 115.87.34.124

 ความคิดเห็น : 4

กลุ่มที่ ๑๘
1.น.ส.พัชรี ฤทธิเรือง 52520014 วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
2.นายวีรพงษ์ ฉุยฉาย 52520133 วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
3.น.ส.อนงค์นาถ กระดี่ 52520144 วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
4.น.ส.จุฬาลักษณ์ อิทธิสุขนันท์ 52520381 วารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
5.น.ส.ชนัญชิดา ถิ่นบางบน 52520382 วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
6.น.ส.อาภัสสร ทาคะรัญ 52520440 วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ

ประเด็น
1.กฎหมายและการควบคุมการโฆษณาส่งเสริมการขายบุหรี่ออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต
2.กฎหมายและการควบคุมการละเมิดลิขสิทธิ์หนังออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต
3.การละเมิดลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลในการโฆษณาสินค้าและการเสนอข่าวทางโทรศัพท์

  ตอบโดย : Arpatsorn [2011-12-21 18:40:38] 171.4.73.175

 ความคิดเห็น : 5

กลุ่มที่ ๓
รายชื่อสมาชิก
1.นางสาวจุไรวรรณ สรรพกิจไพศาล 52520005 โฆษณา ภาคพิเศษ
2.นางสาวยุพาฝัน ประชุมทอง 52520063 วารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
3.นางสาวศุทธินี ศิริมนูญ 52520066 วารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
4.นางสาวกฤติมา ชินณรงค์ 52520099 วารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
5.นางสาวจิรัสยา คุณสืบพงษ์พันธ์ 52520379 โฆษณา ภาคพิเศษ
6. นางสาวณัฐธิดา ฐานะฤกษ์ 52520540 วารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ

ประเด็น
1.กรณีศึกษาการกระทำผิดของดารานักแสดง หรือผู้มีชื่อเสียง
2.การโฆษณาให้บริการดาวน์โหลดภาพ คลิป หรือการใช้บริการทางโทรศัพท์ที่เข้าข่าย ลามก อนาจารในนิตยสารบันเทิง : กรณีศึกษานิตยสารทีวีพูล
3.ศึกษาการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตร์ไทย

  ตอบโดย : Sutthinee [2011-12-21 19:00:39] 202.28.78.139

 ความคิดเห็น : 6

กลุ่ม ๑๒
1.นายภาสกร วรรณศิลป์ 52520126 เอกวาทวิทยาและการสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
2.นางสาวสุกฤตตา นวลพลับ 52520138 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
3.นางสาวปรียาภรณ์ ธรรมศิรารักษ์ 52520404 เอกโฆษณา ภาคพิเศษ
4.นายสรันพจน์ แพนเกาะ 52520429 เอกวาทวิทยาและการสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
5.นางสาวธัชชนิดา จารุวัตร 52520545 เอกโฆษณา ภาคพิเศษ
6.นางสาวพรพรรณ พรชัยกิจโกศล 52520552 เอกวาทวิทยาและการสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ

ประเด็น
1.การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของหนังสือพิมพ์บันเทิงที่มีต่อนักแสดงและนักร้อง
2.บรรทัดฐานและทัศนะของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสิ่งพิมพ์บันเทิงเกี่ยวกับขอบเขตสิทธิที่จะรู้ของประชาชนกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
3.มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาผู้เสียหายทางแพ่งจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยสื่อมวลชน

  ตอบโดย : Preeyaporn [2011-12-21 23:41:07] 172.168.1.204

 ความคิดเห็น : 7

กลุ่ม ๑๓
1.นางสาวกมลชนก วังพรหม 52520097 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
2.นางสาวณัฐธวดี พิชิตชัยรุ่ง 52520389 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
3.นายทัศน์พล จันทร์เจริญ 52520396 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
4.นายพุฒิพงศ์ ฝ่าผล 52520414 เอกโฆษณา ภาคพิเศษ
5.นายพุทธาวิน ภู่สุวรรณ 52520415 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
6.นางสาวธิติการ อินปฐม 52520546 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ

ประเด็น
1. การโฆษณาเกินจริงของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวตามพระราชบัญญัติโฆษณา
2. ความน่าเชื่อถือจากการแถลงการณ์ความคืบหน้าของสถานการณ์น้ำท่วมของรัฐบาลนายกหญิงยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
3. การใช้สิทธิ์อำนาจสื่อที่ก่อให้เกิดความเสียหาย : กรณีศึกษานิตยสารสยามดารา

  ตอบโดย : kamolchanok [2011-12-22 00:44:21] 202.28.78.12

 ความคิดเห็น : 8

กลุ่ม ๑๔
1.นางสาวกนกวรรณ คล้ายแจ้ง 50624657 เอกโฆษณา ภาคพิเศษ
2.นางสาวมณีเพชร ธารอำมฤต 50624855 เอกโฆษณา ภาคพิเศษ
3.นางสาวเมษยา สงวนสัตย์ 50624862 เอกโฆษณา ภาคพิเศษ
4.นายกิตติพันธ์ พันธ์มา รหัสนิสิต51623116 เอกโฆษณา ภาคพิเศษ
5.นายศิวพร อุตตมางกูร 52520135 เอกโฆษณา ภาคพิเศษ
6.นายณัฐพงศ์ อำพรรณ์กาญจน์ 52520541 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ

ประเด็น
1.กสทช.เรียกคืนคลื่นกรีนเวฟ คือความถูกต้องหรือความถูกใจ
2.กลุ่มบริษัทในเครือทรู-กสท.ส่อขัดกฎหมาย พรบ.จัดสรรคลื่นความถี่
3.พรบ.คอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา การHack ทวิตเตอร์ของนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

  ตอบโดย : kanokwan klayjang [2011-12-22 10:48:36] 49.49.93.92

 ความคิดเห็น : 9

กลุ่ม ๕
1.นางสาวปรียาภรณ์ สุวรรณโพธิ์ 51520255 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
2.นางสาวปภัสรา กลิ่นอำพันธ์ 51622546 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
3.นางสาวมัลลิกา กล้วยวิเชียร 51623468 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
4.นางสาวพิชญาภัค ชมศรี 52520122 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
5.นางสาวอัชณีย์ เดชณรงค์ 52520149 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
6.นางสาวปัทมวรรณ กลิ่นอำพันธ์ 52520405 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ

ประเด็น
1.อาชญากรรมทางสื่อออนไลน์
2.การใช้สื่อที่ก่อให้เกิดความเสียหาย : นิตยสารลงภาพแอบถ่าย
3.การโฆษณาให้บริการดาวน์โหลดภาพ คลิป ที่เข้าข่าย ลามก อนาจารทางอินเตอร์เน็ต

  ตอบโดย : Cape [2011-12-22 17:20:38] เบอร์โทร : 083-2509472 mail not show 110.77.148.26

 ความคิดเห็น : 10

กลุ่ม ๗
1.น.ส. ธนัชพร แสงวัชระกุล 51623284 นิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ ปี 4 เอกโฆษณา
2.น.ส. จินตนา ทรพับ 52520378 นิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ ปี 3 เอกโฆษณา
3.นาย ณบดี เฮงพลอย 52520388 นิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ ปี 3 เอกโฆษณา
4.นาย พงศกร กล่ำทอง 52520406 นิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ ปี 3 เอกโฆษณา
5.น.ส. วัชโรบล พลเตชา 52520423 นิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ ปี 3 เอกประชาสัมพันธ์
6.น.ส. พัฒนา นามมูล 52520555 นิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ ปี 3 เอกประชาสัมพันธ์

ประเด็น
1.กฎหมายการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อสิ่งพิมพ์
2.กฎหมายและการควบคุมโฆษณาเครื่องดื่มผสมกาเฟอีน
3.กฎหมายการเผยแพร่เสียงและแพร่ภาพอันมีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต (ศึกษาเฉพาะกรณี นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา นำภาพข่าว ด.ช.ฮาริส ดาแมลี เด็กทารกวัย 11 เดือน พิการไม่มีแขนและขา ที่ อ.บาเจาะ มานำเสนอผ่าน "เรื่องเล่าเช้านี้" โดยไม่ได้รับอนุญาต)

  ตอบโดย : Jintana [2011-12-22 19:34:10] 202.28.78.139

 ความคิดเห็น : 11

กลุ่ม ๑๗
1.นางสาววัศยา พนาธิศักดิ์ 52520131 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
2.นายศุภณัฏฐ์ ประยูรศักดิ์ 52520143 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
3.นายอังคาร ปานแก้ว 52520146 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
4.นางสาวฐนิตนันท์ โรจนณัฏฐากุล 52520384 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
5.นางสาวทิพวัลย์ ง้อเจริญ 52520397 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
6.นายสันติภพ เจนปกรณ์ 52520571 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ

ประเด็น
1.กฎหมายประกอบกิจการ สื่อวิทยุ – โทรทัศน์
2.กฏหมายเกี่ยวกับการป้องกันการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต(เป็นของอเมริกา)
3.กฎหมายว่าด้วยการโพสข้อความหมิ่นประมาทผู้อื่นบนอินเทอร์เน็ต

  ตอบโดย : สันติภพ เจนปกรณ์ [2011-12-22 21:03:46] mail not show 125.24.253.91

 ความคิดเห็น : 12

กลุ่ม ๑๕
1.นาย กิตติศักดิ์ การุณยวนิช รหัสนิสิต 52520002 เอก โฆษณา ภาคพิเศษ
2.นาย ธเนษฐ์ คงเมือง รหัสนิสิต 52520111 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
3.นางสาว นันทมล ปิยะสุนทรสกุล รหัสนิสิต 52520115 เอก โฆษณา ภาคพิเศษ
4.นางสาว สุนิษา เสริมชีพ รหัสนิสิต 52520139 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
5.นางสาว อภิญญา พ่วงเพิ่ม รหัสนิสิต 52520436 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
6.นาย สรณัฐ เอี่ยมสัวสดิ์ รหัสนิสิต 52520570 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ

ประเด็น
01.ปัญหาการละเมิดสิทธิทางปัญญาผ่านระบบ Bit torrent
02.ปัญหาการจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางระบบ อินเตอร์เน็ต
03.ปัญหาการละเมิดสิทธิ มนุษยชนของผู้พ้นโทษในการเข้าทำงาน

  ตอบโดย : k.kittisak [2011-12-22 23:36:12] 223.205.154.246

 ความคิดเห็น : 13

กลุ่ม ๙
1.นาย สมิทธ์ ฟักทอง 52520136 เอกโฆษณา
2.นางสาว ฐานิตย์ อัศวเกียรติขจร 52520386 เอกวาทะวิทยาและการแสดง
3.นาย สุพัฒน์พงค์ ทวีพันธุ์สานต์ 52520431 เอกโฆษณา
4.นายอัฟฎอล สุมาลี 52520439 เอกโฆษณา
5.นาย โอภาส สุทธิพงษ์ 52520443 เอกโฆษณา
6.นางสาว พิชามญชุ์ สิทธิอมรวงศ์ 52520556 เอกโฆษณา

ประเด็น
1. การละเมิดลิขสิทธิ์เพลง
2. ความผิดเกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้า
3. กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบธุรกิจเกมออนไลน์และเกมคอมพิวเตอร์

  ตอบโดย : นายโอภาส สุทธิพงษ์ [2011-12-22 23:40:49] เบอร์โทร : 0847797576 mail not show 119.42.69.141

 ความคิดเห็น : 14

กลุ่ม ๔
1.นายชุษณะ ปานสมุทร 52520106 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
2.นายณัฐพล ประคองสาย 52520107 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
3.นายนิเวศย์ มีอำพันธ์ 52520118 เอกวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
4.นายปริวัฒน์ พรหมพดุงชีพ 52520120 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
5.มควัฒน์ กรมพรรพุทธ 52520127 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
6.นายศุภณัฐ ปิติทรัพย์สกุล 52520427 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ

ประเด็น
1.การละเมิดลิขสิทธิ์ดาวโหลดหนังในเว็บไซต์(กรณีโปรแกรม bittorent )
2.ศึกษากรณีตัวอย่างการโฆษณาเกินจริง(ผงซักฟอก)
3.การฟ้องคดีหมิ่นประมาทของนักการเมืิองไทย(ปี 2554)

  ตอบโดย : ชุษณะ ปานสมุทร [2011-12-22 23:43:32] 192.168.50.234

 ความคิดเห็น : 15

กลุ่มที่ ๑
1. นางสาวจตุพร เขียวอ่อน 52520377 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
2. นายปกรณ์ จันทร์ดี 52520385 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
3. นางสาวปภานัน ทองวนิชนพคุณ 52520402 เอกการโฆษณา ภาคพิเศษ
4. นางสาวพิมพ์กานต์ รัตนไชย 52520413 เอกการโฆษณา ภาคพิเศษ
5. นางสาวสุรีย์นุช เกียรติสาโรจน์ 52520434 เอกการโฆษณา ภาคพิเศษ
6. นางสาวอรอลิน ลาภเวที 52520438 เอกการโฆษณา ภาคพิเศษ

ประเด็น
1.การจัดสัดส่วนการโฆษณาและเนื้อหาทางช่องฟรีทีวี ศึกษากรณี ช่อง 3
2.ปัญหาการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและจริยธรรมสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ ศึกษากรณี ไทยรัฐและเดลินิวส์
3.ปัญหาจริยธรรมสื่อในการนำเสนอรายการข่าวทางช่องฟรีทีวี ศึกษากรณี รายการข่าวประเด็ดเจ็ดสี และ รายการข่าวสามมิติ

  ตอบโดย : นางสาวจตุพร เขียวอ่อน [2011-12-23 00:02:35] mail not show 101.109.153.79

 ความคิดเห็น : 16

กลุ่ม ๑๖
1.นายอภิรักษ์ เขมาภิรักษ์ รหัสนิสิต 52520022 เอก วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
2.นายอภิวัฒน์ ชูบางบ่อ รหัสนิสิต 52520023 เอก โฆษณา ภาคพิเศษ
3.นางสา กวิศรา ราศรี รหัสนิสิต 52520053 เอก โฆษณา ภาคพิเศษ
4.นางสาวนุชสรา เส็งนิสัย รหัสนิสิต 52520119 เอก ประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
5.นายอิทธิชัย พันธุ์ไม้ รหัสนิสิต 52520441 เอก วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
6.นายวโรดม สาลี รหัสนิสิต 52520562 เอก วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ

ประเด็น
1.ปัญหาการเผยแพร่สื่อลามกอนาจารผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต
2.ปัญหาการขายบริการทางเพศผ่านอินเตอร์เน๊ต กรณีศึกษา โปรแกรมcamfox
3.ปัญหาเด็กอายุต่ำกว่า18ปี ใช้อินเตอร์เน็ทตามร้าน เลยเวลาที่รัฐบาลกำหนด (กำหนดได้ถึง14.00-22.00น.)

  ตอบโดย : บรรเจิด เฉิดฉาย [2011-12-23 00:35:52] 172.168.1.118

 ความคิดเห็น : 17

กลุ่มที่ ๒
1.นางสาวณัฎฐ์ณิชา พรหมศิริวรรณ 52520008 เอกโฆษณาภาคพิเศษ
2.นางสาวธัญชนก หุ่นลำภู 52520399 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
3.นางสาวปรีชญา ข้าวบ่อ 52520403 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
4.นางสาวภูษิตาณัฏฐ์ อวยชัย 52520418 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
5.นายสุมิตร์ ผูกพานิช 52520432 เอกวาทะและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
6.นายพร้อมพงค์ คำพะแย 52520554 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ


ประเด็น
1. กรณี อั้ม อภิชาติ ฟ้องสื่อกล่าวหาเป็นเกย์
2. บริษัท เซเรบอส(ประเทศไทย) จำกัด ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับกรณีป้ายข้อความ “ผลงานวิจัย ม.มหิดล รังนกสำเร็จรูปชื่อดัง ใส่รังนกแท้ แค่ 1% เศษ”
3. กฎหมายคุ้มครองนักข่าวจากกรณีปี 54 นักข่าวทั่วโลกถูกฆ่า 66 ศพ และถูกจับ 1,044 คน

  ตอบโดย : นางสาวปรีชญา ข้าวบ่อ [2011-12-23 01:12:52] 110.77.148.55

 ความคิดเห็น : 18

กลุ่มที่ 10

1. นางสาวฉัตรสุชา คุ้มถนอม 51622256 ภาคพิเศษ ปี 4 เอกประชาสัมพันธ์
2. นางสาวนันทมน ฉันทภาค 52520116 ภาคพิเศษ ปี 3 เอกวารสารศาสตร์
3. นางสาวภาวิดา มังคะลัง 52520125 ภาคพิเศษ ปี 3 เอกประชาสัมพันธ์
4. นางสาวณิชาภา ประทุมเวียง 52520391 ภาคพิเศษ ปี 3 เอกประชาสัมพันธ์
5. นางสาวสุคนธ์ทา อาดำ 52520430 ภาคพิเศษ ปี 3 เอกวารสารศาสตร์
6. นายวิชญ์วิสิฐ ตติยกิจเจริญ 52520564 ภาคพิเศษ ปี 3 เอกวาทะและสื่อสารการแสดง


ประเด็น
1. กรณีละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของนักแสดงหรือบุคคลสาธารณะ ประเด็นที่สื่ออช่องอื่นโจมตีคุนสรยุทร กรณีช่วยเหลือน้ำท่วม

2. การเผยแพร่พฤติกรรมรุนแรงและการกระทำผิดกฎหมายผ่านสื่อภาพยนตร์

3. การก็อปปี้เพลง ภาพยนต์ การละเมิดสิขสิทธิ์ผู้ประกอบการ

  ตอบโดย : ณิชาภา ประทุมเวียง [2011-12-23 15:19:26] เบอร์โทร : 0859193335 mail not show 110.77.148.55

 ความคิดเห็น : 19

กลุ่มที่ ๑๙
รายชื่อสมาชิก
1.นางสาวกนิดา อภัยจิตต์ 52520096 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
2.นายธิติ สิงขรรัตน์ 52520113 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
3.นางสาววรณนิภา สุขรัตน์อมรกุล 52520129 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
4.นางสาววงศ์วิสิฎฐ์ สีสันต์ 52520422 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
5.นายสุเมธ รอดประเสริฐ 52520433 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
6.นายวรากร เจริญจันทร์ 52520560 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ

ประเด็น
1. การขายบริการบนโลกอินเทอร์เน็ต(ไซด์ไลน์)
2. โฆษณาแฝงในละครตลกสถานการณ์(ซิทคอม)
3. บทบาทสื่อ ฟรีทีวี ในช่วงเกิดอุทกภัย : กรณีศึกษาไทยทีวีสีช่อง 3

  ตอบโดย : นางสาววงศ์วิสิฎฐ์ สีสันต์ [2011-12-23 15:32:43] 202.28.78.72

 ความคิดเห็น : 20

กลุ่ม ๑๑
1.นางสาวสาลินี บำเพ็ญบุญ 52520137 เอกวารสารศาสตร์
2.นายสุทธิพันธ์ จันทร์มณี 52520140 เอกวารสารศาสตร์
3.นางสาวอัจฉริยา ขีระพะโย 52520148 เอกวารสารศาสตร์
4.นางสาวอัญมณี พงศ์สิฏานนท์ 52520150 เอกวารสารศาสตร์
5.นางสาวเอื้อมพร ราษฎร์เจริญ 52520153 เอกประชาสัมพันธ์
6.นางสาวรัตติญา หนูเหลือง 52520420 เอกวารสารศาสตร์

ประเด็น
1.การปลุกระดมทางการเมืองโดยใช้สื่อวิทยุกระจายเสียง
2.สื่อมวลชนกับการเลือกฝ่ายทางการเมือง กรณีศึกษา หนังสือพิมพ์มติชน
3.การใช้โฆษณาชวนเชื่อเพื่อมอมเมาเยาวชน กรณีศึกษา Modern nine TV ช่วงรายการการ์ตูน

  ตอบโดย : สาลินี บำเพ็ญบุญ [2011-12-23 16:13:27] 202.28.78.139

 ความคิดเห็น : 21

กลุ่มที่ ๒๒
1. นางสาวเพ็ญสุมน สลัดแก้ว 51520293 เอกโฆษณา ภาคพิเศษ
2. นางสาวอังศุมา กล่อมจิตร์ 51623048 เอกโฆษณา ภาคพิเศษ
3. นายจาตุรงค์ แสงส่งทวีทรัพย์ 52520004 เอกโฆษณา ภาคพิเศษ
4. นางสาวพลอยณัชชา อุปัญญ์ 52520121 เอกประชาสัมพันธ์ ภาคพิเศษ
5. นางสาวสุธีรา สุวรรณวิสิทธิ์ 52520141 เอกโฆษณา ภาคพิเศษ
6. นายพิทยพัฒน์ สาลี 52520412 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ

ประเด็น
1.ประเด็นผู้ใดประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง (ค้าขายสินค้าผ่านสื่อ) โดยไม่จดทะเบียนธุรกิจตลาดแบบตรง (การตรวจสอบ การเซนเซอร์)
2.กรณีศึกศึกษา ไอซีที ปิดเว็ปหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ หลักเกณฑ์การปิด ตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วจนถึงปัจจุบัน
3.การละเมิดศิทธิมนุษยชนเด็ก และเยาวชน

  ตอบโดย : นายจาตุรงค์ แสงส่งทวีทรัพย์ [2011-12-23 18:52:53] 110.77.249.188

 ความคิดเห็น : 22

กลุ่มที่ ๒๑
1. นาย ชัชภัทร จันทร์เพช์ร 52520105 เอกโฆษณา ภาคพิเศษ
2. นางสาว ธารทิพย์ วงศ์ศุภชัยนิมิตร 52520112 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
3. กมลชนก แพโต 52520373 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
4. นาวสาว กังสดาล เทพเสนา 52520375 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ
5. นาย พชร เหลืองบริบูรณะ 52520407 เอกวารสารศาสตร์ ภาคพิเศษ
6. นางสาว พนาลัย ฤทธิ์ลิขิต 52520408 เอกวาทะวิทยาและสื่อสารการแสดง ภาคพิเศษ


ประเด็น
1.ปัญหาเรื่องการจัดเรตติ้งรายการโทรทัศน์
2.“เฟซบุ๊ก”สื่อสาธารณะ โฆษกส่วนตัวคนดัง
3.กรณีมีแอดมินตั้งเว็บบอร์ดแฟนคลับนักแสดงภาพยนตร์เรื่อง Suck Seed

  ตอบโดย : ธารทิพย์ [2011-12-23 23:43:13] 172.16.3.108

แสดงความคิดเห็น

รูปภาพ :
ไม่สามารถ upload ได้ต้อง สมัครสมาชิก ClickHere | เข้าสู่ระบบ
ชื่อ : *
อีเมล์ :
เบอร์โทร : ICQ :
รายละเอียด :
Very Happy Smile Sad Surprised
Shocked Confused Cool Laughing
Mad Razz Embarassed Crying or Very sad
Evil or Very Mad Twisted Evil Rolling Eyes Wink
Exclamation Question Idea Arrow
*

penguin03 penguin09 penguin30 penguin32 penguin96 penguin98 penguin110 penguin134 penguin140 penguin147
yenyo-98 yenyo-100 yenyo-108 yenyo-109 yenyo-114 cute-rabbit-emoticon-004 cute-rabbit-emoticon-008
verificiation image *
  * 
 
©2003 - 2011 chavarong.net, All rights reserved. chavarong.net